19. decembra 2014
Meniny má Judita
DúbravkaMestská časťFórumPeter Szabo Otázka: Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na dôvody, ktoré viedli mestskú časť k prevodu vlastníctva k Bytovému podniku Dúbravka, s.r.o. na súkromné osoby. Akým spôsobom došlo k prevodu a ako boli vybraté osoby, na ktoré bol Bytový podnik prevedený? Aká bola cena, za ktorú boli obchodné podiely prevedené? Bude zmluva o prevode obchodných podielov zverejnená? ďakujem. Szabo

Peter Szabo, 13. 2. 2009

Odpoveď: Dobrý deň pán Szabo, na Vaše otázky Vám oznamujeme nasledovné:
Dôvody predaja spoločnosti:

Účel zabezpečenia výkonu správy bytov a nebytových priestorov spoločnosťou s absolútnou majetkovou účasťou mestskej časti v súčasnej dobe pominul z dôvodu prevodu bytového fondu, pôvodne v správe a vlastníctve mestskej časti (resp. hl. mesta SR), na jednotlivých užívateľov ako fyzické osoby. Okrem toho, počet spravovaných bytov a nebytových priestorov neustále klesal, pričom spoločnosť neprinášala mestskej časti žiadny zisk. Naopak, mestská časť z vlastných prostriedkov sanovala finančné hospodárenie spoločnosti a navyše poskytovala spoločnosti priestory - objekt bývalej škôlky na Fedákovej ulici. Vzhľadom na to, že prevádzka spoločnosti nebola pre mestskú časť efektívna, plus potreba uvoľnenia objektu na Fedákovej ul. pre účely zriadenia domova sociálnych služieb, mestská časť sa rozhodla spoločnosť predať.
Správa bytov vo vlastníctve súkromných fyzických osôb je podnikateľskou činnosťou vykonávanou na trhu samostatne hospodáriacimi podnikateľskými subjekty, za účelom uspokojovanie individuálnych potrieb jednotlivých vlastníkov. Nie je dôvod považovať danú činnosť za činnosť vykonávanú vo verejnom záujme, ktorú by mala zabezpečovať obec, ako subjekt verejnej správy.

Spôsob predaja spoločnosti Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.:

Spoločnosť bola predaná formou prevodu obchodného podielu jej jediného spoločníka Mestská časť Bratislava – Dúbravka v prospech nadobúdateľov – nových spoločníkov spoločnosti, na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu uzatvorenej v súlade s ustanovením § 115 Obchodného zákonníka. Záväzky nadobúdateľov na splatenie ceny zabezpečujú Zmluvy o záložnom práve na novovzniknuté podiely.

Cena obchodného podielu:

Cena prevodu obchodného podielu bola určená vo výške 2.500.000,- Sk (1.250.000,- Sk cena za každú samostatne prevedenú polovicu podielu). Cena bola určená formou ohodnotenia v rámci auditu vykonaného spoločnosťou RMD Audit s.r.o. v mesiacoch september – november 2008, a to výnosovou metódou na základe dosiahnutých výkonov a predpokladaných nákladov, pri zachovaní doterajšieho predmetu podnikania. Podotýkam, že odhadovaná hodnota metódou vlastného imania bola v čase prevodu 250 – 500 tis. Sk.

Výber nadobúdateľov obchodného podielu:

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 265/2008 zo dňa 16.09.2008 bol schválený prevod obchodného podielu v spoločnosti v prospech tretej osoby. V rámci prerokovania v zastupiteľstve došlo k zhode v tom, že z dôvodu nerušeného a kvalitného pokračovania fungovania správy bytov a nebytových priestorov, nadobúdateľom by mali byť predovšetkým zamestnanci spoločnosti. Na základe tejto skutočnosti bol formou priameho predaja prevedený obchodný podiel v prospech osoby, ktorá je riaditeľom a konateľom spoločnosti (Ing. Oliver Mikšík) a osoby, ktorá má skúsenosti s riadením podniku v danej oblasti (Štefan Šogor v rámci jeho pôsobenia v Bytovom podniku Petržalka).

Majetkovoprávne odelenie
Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravský pravodajca

Informácie z radnice

Podchody dostanú novú tvár Hlavné mesto Bratislava už nie je v rozpočtovom provizóriu. ...

Budem prvákom! – pochválilo sa 343 prihlásených do dúbravských ZŠ

Nervozitu rozptýlilo prostredie i atmosféra V dňoch 7. - 8. februára sa uskutočnil vo...