27. apríla 2015
Meniny má Jaroslav
DúbravkaMiestny úradReferát životného prostredia

Oddelenie životného prostredia

  

Kontaktné informácie:

Poverená vedením: Ing. Jana Chválová

Tel:02/64 46 22 44, 02/60101152
email: chvalova@dubravka.sk
Kancelária č. 105, ul. Pri kríži 14, 841 01 Bratislava

 

 • Vydáva povolenia na výrub stromov a krovitých porastov,
 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenia finančnej náhrady za povolený výrub,
 • prijíma oznámenia o výrube, drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie majetku, zdravia alebo života človeka,
 • vykonáva štátny dozor nad ustanovením zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním rozhodnutí, vydaných obcou na úseku ochrany prírody a krajiny,
 • ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 • uskutočňuje výkon právoplatného rozhodnutia,
 • zabezpečuje regulatívnu a plánovaciu činnosť v problematike zelene,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej ochrany prírody a príslušnými orgánmi štátnej správy a Magistrátom hl. m. SR Bratislavy,
 • riadi a kontroluje činnosť oddelenia

Členenie oddelenia na referáty:

 • Referát odpadového hospodárstva
 • Referát čistoty a poriadku
 • Referát správy zelene a detských ihrísk

Referát odpadového hospodárstva

Kontakt: Ing. Mária Uhlariková

email:uhlarikova@dubravka.sk

Tel: 02/6010 1153


Kancelária č. 104, ul. Pri kríži 14, 841 01 Bratislava

 • sleduje stav nakladania s odpadom a kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení,
 • zadáva a kontroluje práce s malo objemovými košmi na uličné smeti,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov,
 • eviduje čierne skládky a zabezpečuje ich odstránenie,
 • zabezpečuje práce v súvislosti s odstraňovaním psích exkrementov,
 • zadáva deratizačné a dezinfekčné práce na verejných priestranstvách
 • vydáva rybárske lístky
 • riadi a kontroluje činnosť na úseku údržby detských ihrísk a pieskovísk v správe mestskej časti,

Referát čistoty a poriadku


Kancelária č. 107, ul. Pri kríži 14, 841 01 Bratislava

 • kontroluje stav čistoty a poriadku v zmysle platných VZN na verejných priestranstvách, / trhoviskách , kontajnerových stojiskách, komunikáciách III. a IV. triedy, záhradkárskych osadách /,
 • zabezpečuje letné čistenie komunikácií III. a IV. triedy vrátane k nim patriacej cestnej zelene, parkovísk, ako aj čistenie obrubníkov a kanalizačných vpustí a lapákov splavenín,
 • zabezpečuje odstraňovanie nepojazdných motorových vozidiel a vrakov,
 • spolupracuje s mestskou a štátnou políciou,
 • eviduje malé zdroje znečistenia
 • eviduje a zodpodvedá za DHM( lavičky, vázy a pod.) vo verejnej zeleni a zadáva práce na ich údržbu

Referát správy zelene a detských ihrísk

Kontakt:

Mgr. Katarína Skačanová

Tel: 02/6436 9362, 02/6010 1154

email: skacanova@dubravka.sk

Kancelária č. 107, ul. Pri kríži 14, 841 01 Bratislava

 • zadáva a kontroluje práce v údržbe zelene- kosenie trávnikov, čistota, hrabanie lístia, orezy a výruby stromov, výsadba stromov a kríkov
 • riadi činnosť dodávateľov pri údržbe zelene
 • vedie evidenciu zelene na území mestskej časti,
 • vykonáva rozborovú a hodnotiacu činnosť v agende vzťahujúcej sa na problematiku ochrany prírody,
 • ukladá vlastníkom / správcovi, nájomcovi / pozemku na ktorom drevina rastie, vykonávať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie,
 • uskutočňuje výkon právoplatného rozhodnutia na výrub drevín
 • vedie evidenciu pozemkov, vhodných na náhradnú výsadbu, ktorých zaradenie vopred prerokováva s ich vlastníkmi,
 • obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravský pravodajca

Nový starosta Dúbravky Martin Zaťovič má za sebou sto dní v úrade

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič prevzal úrad po svojom predchodcovi Jánovi Sandtnerovi oficiálne...

Budem prvákom! – pochválilo sa 343 prihlásených do dúbravských ZŠ

Nervozitu rozptýlilo prostredie i atmosféra V dňoch 7. - 8. februára sa uskutočnil vo...