17. augusta 2017
Meniny má Milica

Ford fiesta čiernej farby odstavený pri predajni OPEL na Poliankach

Výzva

Na základe oznámenia od občana bolo zistené, že motorové vozidlo značky Ford Fiesta čiernej farby je odstavené na pozemku s parc. č. 2541/11 reg. C v k.ú. Dúbravka – lokalita Polianky, automobil nemá EVČ, automobil nemá platnú TK a EK a je v zlom technickom v dôsledku čoho ohrozuje životné prostredie (vozidlo je rozobraté rovnako aj časti motora, stojí na podstavcoch chýbajú mu pneumatiky). Predmetné vozidlo svojim zjavom narušuje estetický vzhľad obce (vozidlo je špinavé, vozidlo má rozbité okná a vykradnutý interiér). Držiteľ vozidla je povinný dodržiavať ustanovenie § 67 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako povinná osoba podľa § 67 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

vyzývame

vlastníka/držiteľa tohto opusteného vozidla na jeho odstránenie v termíne do 60 dní od vyvesenia tejto výzvy. Po tomto termíne bude uvedené vozidlo z miestnej komunikácie, parkoviska v zmysle § 67 ods. 3 a 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odstránené na určené parkovisko. Takto vzniknuté náklady je povinný podľa § 67 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch znášať držiteľ predmetného vozidla.

Výzvy na odstránenie vozidiel sú zverejnené na vývesných tabuliach, na dotknutých motorových vozidlách a na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Pre urýchlenie konania Vám odporúčame kontaktovať pracovníka Referátu životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka tel. číslo 02/ 60 10 11 57.

Termín vyvesenia: 2.8.2017

Termín zvesenia: 2.10.2017Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00