1. mája 2017
Meniny má Sviatok Práce

Oznámenie o začatí konania na odstránenie drobnej stavby – studne

Žiadatelia HORÁNSKY Štefan a HORÁNSKA Katarína bytom Rezedova 1,821 01 Bratislava, požiadali o vydanie povolenia na odstránenie vodnej stavby - studne na pozemku s parcelným č. 4090/7 v k. ú. Bratislava-Dúbravka.

Mestská časť Bratislava Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad v prenesenej pôsobnosti hlavného mesta SR a podľa § 63, ods. 1), písm. a) zákona č. 364/2004 o vodách Z. z. (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania podľa § 18 správneho poriadku a § 63 ods. a.) vodného zákona na odstránenie vodnej stavby kopanej studne na odber vody určenej na úžitkové využitie, ktorá je umiestnená na parcele č. 4090/7 k. ú. Bratislava-Dúbravka a ktorá bola dodatočne povolená rozhodnutím ŽP-8652/4081/2015/Uhl zo dňa 25.05.2015. Nakoľko mestskej časti sú dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie, upúšťa v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho jednania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanému umiestneniu studne, má sa za to, že s ňou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov konania možno nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14, referát životného prostredia, v stránkové dni:
Po : 8 00 - 12 00 13 00 - 16 00
St : 8 00 - 12 00 13 00 - 15 00
Št : - 13 00 - 15 00

Doručuje sa:
1.    Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 Bratislava
2.    Katarína Horánska, Rezedova 1, 821 01 Bratislava
3.    Ing.Djubek Boris, Homolova 11, 841 02 Bratislava
4.    Vámošová Mária, Rebarborová 14909/21A, 821 07 Bratislava
5.    Vámošová Silvia, Rebarborová 14909/21A, 821 07 Bratislava
6.    Legényová Iveta, Strmé Sady 8, 841 01 Bratislava
7.    Volečková Eva, Múzejná 4, 811 02 Bratislava
8.    Tománková Iveta, Ševčenkova 16, 851 01 Bratislava
9.    Reháková Marta, Kališná 7, 841 07 Bratislava
10.    Hl.mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
11.    SÚ. M.Č. Bratislava-Dúbravka
12.    a/a
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00