1. mája 2017
Meniny má Sviatok Práce

Rozhodnutie

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný úrad v prenesenej pôsobnosti hlavného mesta SR podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon„), zastúpená starostom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako príslušného orgánu štátnej správy, v zmysle § 4 ods. 3, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 479/2010, článku 71 ods. 2, písm. d) Štatútu hl. m. SR Bratislavy, podľa § 63, ods. 1), písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon)

p o v o ľ u j e

v súlade s § 26 ods. 1 a § 52 ods. 1 bod d) zákona č. 364/2004 vybudovanie vodnej stavby - studne na účely zásobovania úžitkovou vodou, pri nehnuteľnosti na parcele č. 4090/7 k.ú. Dúbravka. Studňu bude užívať HORÁNSKY Štefan a HORÁNSKA Katarína bytom Rezedova 1,821 01 Bratislava

O d v ô v o d ne n i e :

    Žiadatelia HORÁNSKY Štefan a HORÁNSKA Katarína bytom Rezedova 1,821 01 Bratislava si podali žiadosť na vydanie povolenia k uskutočneniu vodnej stavby – domovej studne na pozemku p. č. 4090/7 v k.ú. Dúbravka. Domová studňa bude slúžiť na zásobovanie nehnuteľnosti úžitkovou vodou. K preukázaniu majetkového vzťahu bol doložený list vlastníctva č. 1488.     

        Studňa bude zhotovená vŕtaním s predpokladanou hĺbkou vrtu do 30 m. Voda sa bude čerpať ponorným čerpadlom. Odporúčaný odber bude stanovený čerpacou skúškou. Predpokladaná maximálna výdatnosť studne by mala byť 0,3- 0,50 l.s-¹. Studňa bude uzatvorená vodotesným poklopom šachty.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v čiastke 30,- EÚR bol uhradený do pokladne Mestskej časti Bratislava– Dúbravka.

Mestská časť Bratislava–Dúbravka, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v prenesenej pôsobnosti hl. mesta SR Bratislavy, podľa § 73 odst. 1) zákona č. 364/2004, oznámila začatie konania na vybudovanie domovej studne, ktoré bolo zverejnené na úradných tabuliach MČ. Bratislava-Dúbravka od 13.12.2016 do 30.12.2016.

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade s § 61 ods. 2 Stavebného zákona upustila od ústneho konania, nakoľko účastníci konania neuplatnili svoje námietky počas stanovenej lehoty.

Záväzné podmienky uskutočnenia vodnej stavby:

1.    V prípade studne hlbokej viac ako 30 m, je potrebné postupovať podľa § 3 odst. h) zákona 51/1988 Zb. a § 10 odst.1), tiež § 12 odst. h) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. a túto činnosť v zmysle uvádzaných zákonov ohlásiť Obvodnému banskému úradu v Bratislave. Žiadateľ predloží vyjadrenie Obvodnému banskému úradu v Bratislave ku kolaudácii.

2.    Žiadateľ predloží ku kolaudácii potvrdenie - „Ohlásenie geologických prác“ zo Štátneho geologického ústavu D. Štúra podľa § 13 geologického zákona od zhotoviteľa geologických prác.

3.    Žiadateľ je povinný pri výstavbe vodnej stavby dodržiavať všetky ustanovenia noriem platných pri zhotovovaní studní, ako aj bezpečnostné opatrenia okolia studne, ktoré zabránia prietoku znečisťujúcich látok do podzemných vôd.

4.    Žiadateľ je povinný začatie budovania vodnej stavby ohlásiť najmenej 7 dní pred začatím prác na oddelenie životného prostredia na adresu uhlarikova@dubravka.sk,

5.    Po navŕtaní studne je potrebné vykonať čerpaciu skúšku na výdatnosť studne, ktorú písomne potvrdí realizátor vodnej stavby.

6.    Žiadateľ je povinný zabezpečiť umiestnenie certifikovaného vodomeru na vodnú stavbu pre účely kontroly vyčerpanej vody.

7.    Zhotoviť fotodokumentáciu vrtných prác, ktorá bude tvoriť súčasť kolaudačného rozhodnutia.

8.    Voda z predmetného vodného diela nesmie byť používaná na podnikateľské účely.

9.    Žiadateľ je povinný každoročne, vždy k 31.01. zaslať na oddelenie životného prostredia oznámenie o celkovom množstve čerpanej vody.

10.    Na dokončenie vodnej stavby sa určuje lehota do 3 mesiacov od začatia výstavby.

11.    Žiadateľ je povinný ihneď po dokončení stavby požiadať o kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu.

12.    Umiestnenie studne na pozemku musí byť v zmysle normy ČSN 75 5115 s podmienkou minimálnej vzdialenosti od objektov znečistenia / kanalizácia, žumpa/ minimálne 12 m v protismere prúdenia spodnej vody od možného zdroja znečistenia.

    S ohľadom na to, že v blízkosti zrealizovanej studne môže výstavbou ďalšieho     zariadenia na čerpanie spodných vôd dôjsť k zmene hydrologických podzemných     pomerov a v dôsledku toho k zhoršeniu výdatnosti predmetnej studne, mestská časť     Bratislava – Dúbravka, v súlade s § 51 ods. 2 zákona č. 184/2002 Z.z., a v záujme     ochrany predmetnej studne vytýčenej na parcele č. 4090/7 v k.ú. Bratislava-    Dúbravka, určuje ochranné pásmo 15m. V stanovenej vzdialenosti od studne     nemožno realizovať ďalšiu vodnú stavbu na čerpanie spodných vôd.

    Nedodržanie podmienok tohto povolenia na vybudovanie vodnej stavby je v zmysle § 77 ods. 1 písm. d) vodného zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v rozpore s vydaným povolením a môže mu byť uložená pokuta podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

    Mestská časť Bratislava – Dúbravka preskúmala predloženú žiadosť na vybudovanie vodnej stavby, tzv. domácej studne, z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a § 73 vodného zákona a zistila, že vydaním povolenia pre vodnú stavbu a jej následným uvedením do prevádzky nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

    V priebehu konania Mestská časť Bratislava – Dúbravka nenašla také dôvody, ktoré by bránili povoleniu uskutočniť predmetnú stavbu, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie na vodnú stavbu platí dva roky, od dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a nestráca platnosť, pokiaľ sa s vodnou stavbou začne v tejto lehote.

P o u č e n i e

    Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava.

    Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom pri vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa:
1.    Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 Bratislava
2.    Katarína Horánska, Rezedova 1, 821 01 Bratislava
3.    Ing.Djubek Boris, Homolova 11, 841 02 Bratislava
4.    Vámošová Mária, Rebarborová 14909/21A, 821 07 Bratislava
5.    Vámošová Silvia, Rebarborová 14909/21A, 821 07 Bratislava
6.    Legényová Iveta, Strmé Sady 8, 841 01 Bratislava
7.    Volečková Eva, Múzejná 4, 811 02 Bratislava
8.    Tománková Iveta, Ševčenkova 16, 851 01 Bratislava
9.    Reháková Marta, Kališná 7, 841 07 Bratislava
10.    Hl.mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
11.    SÚ. M.Č. Bratislava-Dúbravka
12.    a/a
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00