29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia ŽP/16738/4802/2016/Kn zo dňa 31.10.2016

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 26.11.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/16738/4802/2016/Kn zo dňa 31.10.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks stromov na základe žiadosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Stromy rastú na pozemkoch p. č. 5112, 5116, 5125, 5129/1, 5127 v k.ú. Bratislava-Petržalka, v Sade Janka Kráľa. Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.

Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00