14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Oznámenie - Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 09

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
OU-BA-OSZP3-2022/125352-002
Vybavuje: Mgr. Chmelařová Linka: 961046671

Vec
„Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 09“ - zaslanie oznámenia o zmene strategického dokumentu spolu s informáciami uvedenými v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dňa 04. 07. 2022 bolo na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „príslušný orgán“), ako príslušnému orgánu podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 09“ (ďalej len „Oznámenie“), obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1.

Príslušný orgán Oznámenie zasiela podľa § 6 ods. 2 písmena a), b) a c) dotknutému orgánu, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci so žiadosťou, aby svoje písomné stanoviská k Oznámeniu doručili v súlade s § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní na adresu príslušného orgánu do 15 dní od doručenia Oznámenia.

Z časového dôvodu (zákonom určených lehôt), ako aj efektívnejšieho a rýchlejšieho spracovania stanovísk za účelom vyhotovenia rozhodnutia, prosíme o zaslanie stanoviska aj prostredníctvom e-mailu na diana.chmelarova@minv.sk. Príslušný orgán zverejnil Oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk/sk/eia.

Informácie uvedené podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní
Konzultácie podľa § 63 zákona k Oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie je možné si dohodnúť prostredníctvom t. č.0961046671, alebo e-mailom diana.chmelarova@minv.sk).

Informácie o povinnosti dotknutej obce podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní
Dotknutá obec informuje v zmysle § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa § 6 odseku 2 zákona o posudzovaní o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastne náklady zhotoviť kópie, pričom oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 odseku 5 zákona o posudzovaní.

Informácie o povinnosti obstarávateľa podľa § 6 ods. l zákona o posudzovaní
Zároveň podľa § 6 ods. l zákona o posudzovaní obstarávateľovi po obdržaní úplného oznámenia oznamujeme adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava a bezodkladné Vás vyzývame na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinné na úradnej tabuli, nepovinné miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobné spolu s informáciou, kde do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastne náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní. 

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

 


Dátum zverejnenia: 05.08.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 04.08.2022Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00