17. augusta 2017
Meniny má Milica

Vozidlo Jaguar XJ bez EČV odstavený pri čerpacej stanici Lukoil

Na základe oznámenia od občana bolo zistené, že motorové vozidlo značky Jaguár XJ čiernej farby je odstavené na pozemku s parc. č. 2932/15 reg. C v k.ú. Dúbravka – parkovisko pri čerpacej stanici Lukoil, automobil nemá EVČ, automobil nemá platnú TK a EK a predmetný automobil spĺňa atribúty uvedené v § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Držiteľ vozidla je povinný dodržiavať ustanovenie § 67 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Podľa § 67 ods. 10 a 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako povinná osoba podľa § 67 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

vyzývame

vlastníka/držiteľa tohto vozidla na jeho odstránenie v termíne do 60 dní od vyvesenia tejto výzvy na predmetnom vozidle. Po tomto termíne bude uvedené vozidlo z miestnej komunikácie, parkoviska v zmysle § 67 ods. 3 a 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odstránené na určené parkovisko. Takto vzniknuté náklady je povinný podľa § 67 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch znášať držiteľ predmetného vozidla.

Výzvy na odstránenie vozidiel sú zverejnené na vývesných tabuliach, na dotknutých motorových vozidlách a na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Pre urýchlenie konania Vám odporúčame kontaktovať pracovníka Referátu životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka tel. číslo 02/ 60 10 11 57.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00