27. septembra 2022
Meniny má Cyprián

Výrub stromov na pozemkoch C-KN p.č.: 267/1 a 267/2 v k.ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3512/2022/332/KO, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Ľudmily Sandtnerovej, Popovova 26, 841 01 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov rastúcich na pozemkoch C-KN p.č. 267/1 a 267/2 v k.ú. Dúbravka. Ako dôvod výrubu žiadateľka uvádza, že dreviny majú zhoršený zdravotný stav a zožltnuté opadajúce ihličie. Ohrozená je stabilita stromov a korene zasahujú do kanalizačnej a vodovodnej šachty.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 30.09.2022 na mailovú adresu: kristina.obuchova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 23.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 22.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00