26. júna 2022
Meniny má Adriána

Výrub stromov na pozemkoch KN-C p.č. 4248/105 v k. ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok)

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/2809/2022/319/ZK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Servisnej spoločnosti TS, s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO 36 286 931, vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku KN-C p.č. 4248/105 v k. ú. Dúbravka. Dôvodom žiadosti o výrub je skutočnosť, že koreňový systém narúša kanalizačné potrubie a priľahlé šachty vnútroareálovej kanalizácie, ktorú má spoločnosť v správe a vo vlastníctve a tiež obmedzuje rozhľad na priľahlej križovatke areálovej komunikácie.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 29.06.2022 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 22.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 21.06.2022Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00