20. januára 2022
Meniny má Dalibor

Výrub stromov na pozemku p.č.: 1275 C-KN v k.ú. Dúbravka

Dátum zverejnenia: 10.05.2021

 

 

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/5199/2021/KK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Bratislavského samosprávneho kraja. Sabinovská 16, 825 05 Bratislava, IČO 360 636 06 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov rastúcich na pozemku p.č. 1275 C-KN v k.ú. Dúbravka. Dôvodom žiadosti o výrub je, že stromy sú v havarijnom zdravotnom stave a preto existujú odôvodnené obavy, že v čase extrémnejšieho počasia môže prísť k poškodeniu majetku alebo zdravia ľudí.

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 17.05.2021 na mailovú adresu: kristina.kotvasova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 10.05.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 10.05.2021Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00