25. septembra 2018
Meniny má Vladislav

Výrub stromov - p.č. 3512/9, 3512/10, 3512/12, 3512/13 v k.ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3748/2018/Kn, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti spoločnosti Lang Benedek Associated Architects, s.r.o., Smetanova 1414/13, 811 03 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 29 ks stromov a 114 m2 krov rastúcich na parcelách č. 3512/9, 3512/10, 3512/12, 3512/13 v k.ú. Dúbravka, na Tranovského ulici, z dôvodu umiestnenia novostavby bytového domu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 7 dní od tohto oznámenia t. j. do 25.09.2018 na adresu zuzana.knetigova@dubravka.sk.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00