21. mája 2018
Meniny má Zina

Výrub stromov - p. č. 770/2, 771, 772 v k. ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3368/2018/Kn, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti spoločnosti Strmé sady s.r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 16 ks stromov a 10 m2 kríkov rastúcich na parcelách 770/2, 771, 772 v k. ú. Dúbravka, na ulici Strmé sady, z dôvodu skutočnosti, že zeleň sa nachádza v zábere navrhovanej stavby „Obytný dom – Strmé sady“.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 7 dní od tohto oznámenia t. j. do 21.05.2018 na adresu knetigova@dubravka.sk
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00