19. marca 2019
Meniny má Jozef

Výrub stromu na parcele č.: 3136/4v k.ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3041/2019/KK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Dušana Kabáta a Kamily Kabátovej, bytom Lysákova 10, 841 01 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu na pozemku p.č. 3136/4 v k.ú. Dúbravka. Dôvod na výrub dreviny žiadatelia uvádzajú, že strom je už z časti vyschnutý a predstavuje reálne nebezpečenstvo pre svoje okolie. Vlastníkom pozemku sú žiadatelia.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 7 dní od tohto oznámenia t.j. do 25.03.2019 na adresu: kristina.kotvasova@dubravka.sk
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00