21. januára 2021
Meniny má Vincent

Výrub stromu na pozemku p.č.: 3333 C-KN v k.ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3883/2021/KK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO 603 481 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku p.č. 3333 C-KN v k.ú. Dúbravka. Dôvodom žiadosti o výrub je, že sa jedná o náletovú drevinu, ktorá rastie vo vzdialenosti 45 cm od fasády bytového domu na ul. Nejedlého 11. Konáre dreviny sa dotýkajú fasády a vzniká hrozba jej poškodenia.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 21.01.2021 na mailovú adresu: kristina.kotvasova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.

Dátum zverejnenia: 13.01.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 13.01.2021Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00