30. novembra 2022
Meniny má Ondrej

Výzva č. 306/2022/SB - Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

 Výzva č. 306/2022/SB

Spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

Vyzýva

všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta, Bratislava – mestská časť Dúbravka na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti ZSD, na odstránenie a orezy stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a orezy stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy.

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Matúš Kubek, +421 918 555 871, daviessro@gmail.com

V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie záujmu alebo na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo Výzve, spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení spoločnosti ZSD vykoná výrub a orezy stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z. do termínu 28.02.2023. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.

V Bratislave dňa 17.11.2022

Matúš Kubek
Konateľ spoločnosti Davies s.r.o.

  

* vlastníkom sa pre účely tejto Výzvy rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa táto výzva vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce/ mesta Bratislava – mestská časť Dúbravka a iným spôsobom v mieste obvyklým.
Obec/ mesto Bratislava – mestská časť Dúbravka potvrdenú výzvu formou verejnej vyhlášky s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia následne vráti spoločnosti Davies s.r.o.

Táto výzva spoločnosti Davies s.r.o. č. 306/2022/SB zo dňa 17.11.2022 bola
vyvesená na úradnej tabuli dňa: 22.11.2022
zvesená z úradnej tabule dňa: 23.12.2022

 

 


Dátum zverejnenia: 22.11.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 22.11.2022


polygón 17,18
polygón 17,18 
polygón 23
polygón 23 
polygón 27,28
polygón 27,28 
polygón 29,30,31,33
polygón 29,30,31,33 
polygón 34
polygón 34 

Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00