21. januára 2022
Meniny má Vincent

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto vyzýva všetkých vlastníkov (vlastníkom sa pre účely tejto Výzvy rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti) nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta Bratislava – mestská časť Dúbravka, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti ZSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy.

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Matúš Kubek, +421 918 555 871, daviessro@gmail.com

V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie záujmu alebo na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo Výzve, spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení spoločnosti ZSD vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z. do termínu 28.02.2023. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.
Dátum zverejnenia: 04.01.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 04.01.2022Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00