21. mája 2018
Meniny má Zina

Zmena rozhodnutia č.j. ŽP/492/236/2018/Kn zo dňa 12.01.2018

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3376/2018/Kn, podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona na základe žiadosti spoločnosti Stevanato Group International a.s., Agátová 22, 844 03 Bratislava, o zmenu vydaného rozhodnutia č.j. ŽP/492/236/2018/Kn zo dňa 12.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.02.2018. Dôvodom žiadosti o zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že žiadateľ nevyrúbal a ani nemá záujem vykonať výrub všetkých na výrub povolených drevín.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 7 dní od tohto oznámenia t. j. do 21.05.2018 na adresu knetigova@dubravka.sk
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00