1. apríla 2023
Meniny má Hugo

Odporúčania: Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. Povinnosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi vymedzuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Z tohto dôvodu si Vám Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy dovoľuje zaslaťkpt. Ing. Monika Mastišová, MBA
Oddelenie protipožiarnych kontrol | Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislava

 
Dátum zverejnenia: 04.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 04.10.2022Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00