21. októbra 2020
Meniny má Uršuľa

Opatrenia na školách

 

Opatrenia pre materské a základné školy v mestskej časti Bratislava-Dúbravka od 12. 10. 2020 počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. Na základe uvedeného ministerstvo školstva vytvorilo „Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia“, ktorý sa priebežne aktualizuje podľa momentálnej situácie na Slovensku, vymedzuje protiepidemické opatrenia a odporúčania ako aj potrebu ich dodržiavania.

MEDZI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA PATRIA TIETO:

  • V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách a v základných školách je potrebné zvýšenú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov, osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku.
  • Je potrebné dbať na to, aby si deti v materských, ale i v základných školách osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
  • Ďalším z efektívnych opatrení je aj zabezpečiť ucelené kolektívy detí/žiakov v triedach a zrušiť triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy).
  • Vytvorená trieda sa nemá meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.
  • Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
  • Školský klub detí v základných školách (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak je jeho prevádzka nevyhnutná,  odporúča sa minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.
  • Odporúča sa, aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nosili rúška. Výnimku z nosenia rúšok majú deti do troch rokov, deti s mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím.
  • Žiak základnej školy nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci (napr. asistent učiteľa alebo školský špeciálny pedagóg) má odporučené povinne nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovnovzdelávacieho procesu. Ostatní zamestnanci nosia rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Riaditelia základných a materských škôl zodpovedajú za čo najbezpečnejší a najmenej problémový chod svojich škôl a zariadení. Z toho dôvodu aj všetky opatrenia navrhované Úradom verejného zdravotníctva, prípadne Regionálnym úradov verejného zdravotníctva a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR realizujú podľa svojich individuálnych prevádzkových podmienok (personálnych, priestorových, finančných), v neposlednom rade s prihliadnutím na potreby detí, elimináciu chorobnosti detí i dospelých a v spolupráci a na základe vzájomného dohovoru so zákonnými zástupcami dieťaťa.Dátum zverejnenia: 16. 10. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 10. 2020Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00