1. apríla 2023
Meniny má Hugo

Oznámenie o povinnom zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2022/2023

V súlade s § 150 ods. 8 písm. c) bod 4. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8 / 2015 zo dňa: 15.12.2015

zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa uskutoční
na všetkých základných školách,
ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka

v stredu 19. apríla 2023 v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny,
v štvrtok 20. apríla 2023 v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny,
osobne za osobnej prítomnosti detí

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok a budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní (u týchto detí sa pri zápise nevyžaduje odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast ani príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, tieto odporučenia sa predkladajú príslušným riaditeľom materských škôl).

Na zápis treba prihlásiť aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca tohto dieťaťa doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15.júna 2023.

Žiadosti o zápis dieťaťa do 1.ročníka základnej školy nájdete na webovej stránke príslušnej základnej školy, do ktorej chcete dieťa zapísať. Aktuálne žiadosti pre školský rok 2023/2024 budú sprístupnené od 1.apríla 2023.

Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum zverejnenia: 13.03.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 13.03.2023Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00