Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Oznámenie o povinnom zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2024/2025

V súlade s § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8/2015 zo dňa: 15.12.2015

zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa uskutoční
na všetkých základných školách,
ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka

v stredu 17. apríla 2024 v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny
a vo štvrtok 18. apríla 2024 v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny
osobne za osobnej prítomnosti detí.

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia šiesty rok veku. Táto povinnosť zákonných zástupcov platí aj pre deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok a budú pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania na materskej škole (u týchto detí sa pri zápise nevyžaduje odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast ani príslušného centra poradenstva a prevencie, tieto odporučenia sa predkladajú príslušným riaditeľom materských škôl).

Na zápis treba prihlásiť aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca tohto dieťaťa doloží vyjadrenie príslušného centra poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2024.

Žiadosti o zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy nájdete na webovej stránke príslušnej základnej školy, do ktorej chcete dieťa zapísať. Aktuálne žiadosti pre školský rok 2024/2025 budú sprístupnené od 1. apríla 2024.

ZŠ Beňovského 1: www.zsbenovskehoba.edupage.org

ZŠ Nejedlého 8: www.zsnejedleho.edupage.org

ZŠ Pri kríži 11: www.prikrizi.sk

ZŠ Sokolíkova 2: www.zssokolikova.sk

Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.




Dátum zverejnenia: 20.02.2024
Dátum zvesenia: 19.04.2024
Dátum poslednej aktualizácie: 20.02.2024



Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00