27. mája 2019
Meniny má Iveta

Územný plán zóny Dúbravka - Dúbracentrum

Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Dúbravka - Dúbracentrum, Bratislava

V súlade s § 19b ods. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava – Dúbravka ako orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie zóny v rámci procesu prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Dúbravka - Dúbracentrum, Bratislava. Obstaranie Územného plánu zóny Dúbravka - západný rozvoj, Bratislava v Mestskej časti Bratislava- Dúbravka je v súlade s § 17 stavebného zákona, v zmysle ktorého sú orgány územného plánovania povinné obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu.

Zámerom Mestskej časti Bratislava- Dúbravka je získanie záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a §23 stavebného zákona a ustanovení § 7, § 8 ods. 4 a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií.

Riešené územie Územného plánu zóny Dúbravka - západný rozvoj Bratislava v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka o celkovej výmere cca 12,7 /ha je vymedzené:
- z východu Kpt. Jána Rašu, Saratovská ul. č. 14,
- z juhu Janka Alexyho, M.Sch. Trnavského, severný okraj ul. Galbavého,
- zo severu Saratovská ul. č. 3 a č.14,
- zo západu ul. Pod záhradami

Cieľom zahájených prípravných prác je sústrediť využiteľné územnoplánovacie podklady a ostatné relevatné podklady v riešenom území s určením ich záväznosti a vyhodnotením možnosti ich využitia. Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, ako aj verejnosť má v tejto fáze možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania predmetného územného plánu zóny, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by bolo možné využiť pri jeho obstarávaní. Tieto podklady a podnety je možné podať v termíne do 17.06.2019 písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava–Dúbravka, Referát územného plánu, Žatevná2, 844 02 Bratislava.

Riešené územie na podklade katastrálnej mapy (1,3 MB)

Hranica riešeného územia – priestorové zobrazenie (1,3 MB)

Hranica riešeného územia na podklade ÚPN (822 kB)Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00