12. mája 2021
Meniny má Pankrác

Verejná vyhláška

Okresný súd Bratislava IV, povereným notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou so sídlom notárskeho úradu na Plynárenskej ulici č. 7 /C v Bratislave na základe poverenia na konanie a rozhodovanie v dedičskej veci po poručiteľke menom Soňa Stehlíková, rod. Karnasová, zomr. 11.08.2020, bytom Repašského 1945/4, Bratislava-Dúbravka,

týmto:

1. u p o v e d o m u j e dediča menom Juraj Stehlík, že prichádza do úvahy ako jeden z dedičov po poručiteľke zo zákona v prvej dedičskej skupine, a ako dedič môže podľa §463 – § 467 Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky, takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.

II. v y z ý v a dediča menom Juraj Stehlík, aby sa v lehote jedného mesiaca od zverejnenia tejto vyhlášky na úradnej tabuli súdu prihlásil na súde alebo u procesného opatrovníka - Maroša Kána, rod. Kána, bytom Fraňa Krála 971/5, Bratislava-Staré Mesto.

III. p o u č u j e dediča menom Juraj Stehlík, že podľa § 468 Občianskeho zákonníka, na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal_ o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada.
Dátum zverejnenia: 04.05.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 04.05.2021Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00