21. septembra 2021
Meniny má Matúš

Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti - LILA VIA

Adresát písomností: LILA VIA s. r. o.
Naposledy sídlo/pobyt: Janka Alexyho 1/A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č . 101542770/2021 zo dňa 23.08.2021 je uložená na Daňovom úrade Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 Bratislava

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava číslo 101542770/2021 zo dňa 23.08.2021 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č . 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 Bratislava v kancelárii č. 402 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.Dátum zverejnenia: 14.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 14.09.2021Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00