20. apríla 2019
Meniny má Marcel

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Pure Home, s. r. o.

Naposledy sídlo/pobyt: Saratovská 2, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č. 100589528/2019 zo dňa 08.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 Bratislava

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava číslo 100589528/2019 zo dňa 08.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňˆa vyvesenia tohto oznámenia na Daňˆovom úrade Bratislava oddelenie daňˆovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 Bratislava v kancelárii č. 402 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deňˆ tejto lehoty sa považuje za deňˆ doručenia.

 Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00