23. októbra 2019
Meniny má Alojzia

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Radko Grulich
Naposledy sídlo/pobyt: 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č. 102207396/2019 zo dňa 23.09.2019 je uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Bratislava, Ševčenkova 32.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava číslo 102207396/2019 zo dňa 23.09.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č . 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Bratislava, Ševčenkova 32 v kancelárii č. 511 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č . 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00