3. apríla 2020
Meniny má Richard

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Štefan Papeš
Naposledy sídlo/pobyt: 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č. 100623136/2020 zo dňa 06.03.2020 je uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava číslo 100623136/2020 zo dňa 06.03.2020 verejnou vyhláškou podľa § 3 5 ods. 2 zákona č . 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelárii č . 511 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00