28. januára 2021
Meniny má Alfonz

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: TomFit s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Agátová 3406 / 7A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č. 101920513/2020 zo dňa 07.12.2020 je uložená na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 Bratislava.

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Bratislava číslo 101920513/2020 zo dňa 07.12.2020 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č . 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 Bratislava v kancelárii č. 400 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Dátum zverejnenia: 14.01.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 14.01.2021Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00