8. júna 2023
Meniny má Medard

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Denisa Tamášová

Číslo: 101295995/2023
Dátum: 17.05.2023

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Denisa Tamášová
Naposledy sídlo/pobyt: 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č. 101154728/2023 zo dňa 27.04.2023 je uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava číslo 101154728/2023 zo dňa 27.04.2023 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava. v kancelárii č. 119 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Ing. Ivana Šajdová
vedúci oddelenia správy daní 22 
Dátum zverejnenia: 25.05.2023
Dátum zvesenia: 09.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2023Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00