31. januára 2023
Meniny má Emil

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Štefan Papeš

DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo: 100300557/2023
Dátum: 19.01.2023
Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Štefan Papeš
Naposledy sídlo/pobyt: .841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č. 100189695/2023 zo dňa 17.01.2023 je uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava číslo 100189695/2023 zo dňa 17.01.2023 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava. v kancelárii č. 511 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

Mgr. Helena Bothová
vedúci oddelenia správy daní 16
Dátum zverejnenia: 24.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 24.01.2023Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00