14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Verejná vyhláška - Mimoriadne povolenie lovu na nepoľovnej ploche - OU-BA-PLO-2022/131649-009/BAK

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚBA PLO“) ako vecné a miestne príslušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa §71 ods. 2 písm. c) a § 74 ods. 1 písm. g) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto rozhodol:

Podľa ustanovenia § 56 ods. 7 zákona o poľovníctve

I. povoľuje

mimoriadny lov a odchyt diviačej zveri na nepoľovných plochách v k. ú. Karlova Ves a Dúbravka v kategóriách:

diviak lesný, diviačica, lanštiak, diviača - celoročne v počte bez obmedzenia

II. poveruje

v súlade s § 56 ods. 7 zákona o poľovníctve vykonaním lovu užívateľa poľovného revíru Devínska Kobyla, Poľovnícka spoločnosť Devínska Kobyla, Dúbravka 5852, 841 02 Bratislava (ďalej len „poverený vykonaním lovu“)

III. určuje

  1. užívateľ vykoná opatrenia, aby pri love bola zaistená bezpečnosť osôb a majetku
  2. pri love a evidencii lovu zveri je „poverený vykonaním lovu“ povinný dodržiavať ustanovenia zákona o poľovníctve, vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva „zákon o poľovníctve“ v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a veterinárne opatrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR „Národný kontrolný program pre AMO v diviačej populácii na Slovensku“ a podmienky mimoriadneho povolenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) č. 3448/2022-150 zo dna 28.01.2022
  3. lov zveri bude vykonaný na základe povolenia na lov zveri, individuálnym spôsobom, z dôvodu bezpečnosti pri streľbe môže poľovník na zver vystreliť len vtedy ak ju bezpečne rozpoznal. Poľovník je povinný bezprostredne po ulovení zveri vyznačiť v povolení na lov zveri, ktoré vystavil „poverený vykonaním lovu" údaje o čase a druhu ulovenej zveri a zaznačiť číslo značky, ktorú použil na jej označenie. Ulovenie zveri oznámi poľovník poľovníckemu hospodárovi „povereného vykonaním lovu“ do 24 hodín po jej ulovení, vykonaný lov bude evidovaný v dokumentácii vedenej „povereným vykonaním lovu“.
  4. Lov zveri prípadne odchyt zveri bude vykonávaný v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Bratislava
  5. Pri love zveri je potrebné sa riadiť § 56 ods. 7 „zákona o poľovníctve“ a podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o „strelných zbraniach a strelive“
  6. „OÚBA PLO“ vzhľadom na charakter lokality upozorňuje na zvýšenú potrebu dodržiavania pravidiel bezpečnosti pri zaobchádzaní so zbraňou kvôli vysokej pravdepodobnosti výskytu voľne sa pohybujúcich osôb v danej lokalite

Odôvodnenie

„OÚBA PLO“ na základe pracovného stretnutia k AMO, organizovaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a v záujme zníženia stavov diviačej zveri, zabráneniu šírenia AMO a zabezpečenia ochrany obyvateľov poveril poľovnú spoločnosť v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Bratislave, s odchytom a prípadným lovom diviačej zveri na nepoľovných plochách.

Obmedzenie stavov zveri je dôležité biotechnické opatrenie, ktorým sa pomáha zveri prekonať kritické obdobie nedostatku potravy a predovšetkým sa prispieva k znižovaniu škôd, ktoré zver spôsobuje. Vzhľadom k tomu, že diviačia zver je zver s obrovskou migračnou schopnosťou a pretože spôsobuje škody väčšinou aj inde než v poľovníctve, ale tiež v poľnohospodárstve a v lesníctve, záleží aj na ochrane proti týmto škodám aj na ostatných partneroch poľovníckych združení napr. vlastníkoch pôdy, veterinároch, poľnohospodároch a podobne. Ako najúčinnejšia metóda ochrany proti škodám, ktoré spôsobuje diviačia zver, je udržanie jej početnosti v takej výške, aby škody ňou spôsobované sa minimalizovali. Jedným z množstva typov opatrení v boji proti škodám spôsobených diviačou zverou je biologické
opatrenie a to znižovanie stavov tejto zveri na únosnú mieru vykonaním jej lovu.

Mimoriadne povolenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) č. 12680/2020-730 zo dňa 25.02.2022, ktorým sa podľa § 56 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) v termíne od 01.03.2022 povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky, umožňuje mimoriadny lov na nepoľovných plochách v rámci Slovenskej republiky a v kombinácii s možnosťou celoročného lovu lanštiakov a diviačat v súlade s § 71 ods. 1 písm. a) bod 7 „vyhlášky“ umožňuje celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie.

„OÚBA PLO“ týmto rozhodnutím povolil podľa § 56 ods. 7 zákona o poľovníctve obmedzenie stavov diviačej na nepoľovných plochách bez schváleného plánu chovu a lovu v poľovníckej sezóne 2022-2023. „OÚBA PLO“ zároveň poveril vykonaním lovu užívateľa poľovného revíru Devínska Kobyla, Poľovnícku spoločnosť Devínska Kobyla, Dúbravka 5852, 841 02 Bratislava.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) podať odvolanie na „OÚBA PLO“ a to do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.

Zákonnosť tohto rozhodnutia môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Eva Galbavá
vedúca pozemkového a lesného odboru
Okresného úradu Bratislava


Dátum zverejnenia: 02.08.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 02.08.2022
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00