2. decembra 2022
Meniny má Bibiána

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstvo vzniku požiarov - júl 2022

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky v súlade s§ 4 písm. b) as§ 21 písm. a) v nadväznosti na§ 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s§ 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 04.07.2022 od 11:00 hod. do odvolania.

V súlade s ustanoveniami § 4 písm. b) zákona o ochrane pred požiam1i je každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ a podľa§ 14 ods. l písm. e) zákona o ochrane pred požiarmi je každá fyzická osoba povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

V zmysle§ 8 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom zakazuje

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa§ 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona o ochrane pred požiarmi sa fyzickým osobám zakazuje najmä fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci lesa, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 1 O vyhlášky MV SR č. 121 /2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom alebo iným vhodným spôsobom; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkového terénneho miesta a vybaviť tieto osoby telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru a o vykonanej hliadkovacej činnosti viesť písomnú dokumentáciu,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na dostupnom mieste v závislosti od plošnej výmery lesa,
 • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
 • vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese,
 • spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesy postihnuté živelnou pohromou, zamerané najmä na:

 1. odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom okrem stojacich živých stromov, do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,
 3. vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorého je odstránený horľavý materiál,

 • zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg.


Dňa 04.07.2022 vydal Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky

Dátum zverejnenia: 07.07.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 07.07.2022Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00