23. januára 2021
Meniny má Miloš

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2019 zo dňa 10. decembra 2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti vyhlasuje mestská časť Bratislava-Dúbravka výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021.

Na rok 2021 je vyčlenená celková suma 75 000 EUR, čo je o 30 000 EUR viac, ako bolo v roku 2020.

Prehľad výšky dotácií schválených v rozpočte podľa oblastí:

 • životné prostredie – kontajnerové stojiská: 10 000 EUR
 • kultúrna činnosť: 5 000 EUR
 • športová činnosť: 50 000 EUR
 • sociálna oblasť: 4 000 EUR
 • školstvo-vzdelávanie: 6 000 EUR

Oblasti poskytovania dotácií v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle VZN:

Všeobecne prospešná služba najmä:

 1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 4. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 5. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 6. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 7. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 8. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 9. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel najmä:

 1. rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 2. realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 3. ochrana a tvorba životného prostredia,
 4. zachovanie prírodných hodnôt,
 5. ochrana zdravia,
 6. ochrana práv detí a mládeže,
 7. rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
 8. plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Žiadateľom môžu byť právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia pôsobiaci na území Dúbravky alebo poskytujúci služby obyvateľom mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Vyplnenú žiadosť aj s potrebnými prílohami treba odovzdať v podateľni mestskej časti Bratislava-Dúbravka osobne prípadne poštou, alebo elektronickým spôsobom, a to do 31. marca 2021. Doručené žiadosti posúdia príslušné komisie miestneho zastupiteľstva. Zaoberať sa ňou bude vždy tá komisia, do ktorej kompetencie patrí posudzovaná oblasť, napríklad športová, kultúrna, sociálna či komisia školstva a životného prostredia. Príspevok môže žiadateľ použiť len na účel, na ktorý bol schválený. Dotáciu treba vyčerpať najneskôr do 15. decembra 2021.

Podrobnejšie podmienky poskytnutia dotácie, ako aj súvisiace dokumenty, sú súčasťou všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sú dostupné na webovej stránke mestskej časti www.dubravka.sk, prípadne osobne na miestnom úrade.

Dátum zverejnenia: 12.01.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 12.01.2021Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00