24. októbra 2021
Meniny má Kvetoslava

Výzva - Škoda Octavia

Na základe oznámenia obyvateľa bolo zistené, že motorové vozidlo značky Škoda Octavia je odstavené na pozemku s parc. č. 2433/16 reg. C v k.ú. Dúbravka, predmetný automobil nemá prednú masku a kapotu (otvorený priestor motora) v dôsledku čoho svojím zjavom narúša estetický vzhľad obce a ohrozuje životné prostredie. Držiteľ vozidla je povinný dodržiavať ustanovenie § 67 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ako osoba povinná v zmysle § 67 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

vyzývame

vlastníka/držiteľa tohto vozidla na jeho odstránenie v termíne do 60 dní od vyvesenia tejto výzvy. Po tomto termíne bude uvedené vozidlo z predmetného pozemku v súlade s § 67 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odstránené na určené parkovisko. Takto vzniknuté náklady je následne povinný podľa § 67 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch znášať držiteľ predmetného vozidla.

Výzvy na odstránenie vozidiel sú zverejnené na vývesných tabuliach, na dotknutých motorových vozidlách a na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Pre urýchlenie konania Vám odporúčame kontaktovať Referát životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka tel. číslo 02/60101157, alebo e-mailom odpady@dubravka.sk
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00