22. septembra 2019
Meniny má Móric

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa:

  • pozemok, registra "C“ KN, k.ú. Dúbravka, parc. č. 1839/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 612 m2, zapísaného na LV č. 1, Petrovi Rakúsovi, bytom Hanulova 5, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže nájomca dlhodobo predmetnú záhradu užíva a má záujem o jej užívanie v ďalšom období, práve preto predložil žiadosť o jej opätovný nájom. Na predmetnom pozemku má žiadateľ legálne rozostavanú stavbu.
  • časť pozemku parc. č. 3058/3 – ostatná plocha vo výmere 15 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, Tiborovi Szalayovi, bytom Bošaniho 3, Bratislava, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže toho času nie je predmetný pozemok využívaný a na uvedenom mieste je prevádzkovanie danej služby žiadané.
  • nebytové priestory nachádzajúcich sa v objekte na Bilíkovej č. 34, súp. č. 1891, postavenom na pozemku parc. č. 3163, k. ú. Dúbravka, vo výmere 65,70 m Mgr. Dagmar Kačovej-Ateliér Čakanka, so sídlom Pod Násypom 16, Bratislava, IČO: 40104095 na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu, že žiadateľka už niekoľko rokov daný priestor užíva za účelom prevádzkovania keramického ateliéru a krúžku, ktorý svojou podstatou patrí do objektu bývalej základnej školy.
  • nebytové priestory – miestnosť č. 155 nachádzajúcu sa v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 12 m², občianskemu združeniu Projekt Život, o.z., so sídlom Sch. Trnavského 15, Bratislava, IČO: 50062069 na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže žiadateľ prejavil záujem dlhodobo využívať a udržiavať nebytový priestor, nakoľko predmetný priestor je nevyužívaný a nikto iný neprejavil záujem o prenájom daného priestoru.
  • pozemky určené na záhradkárske a rekreačné účely, k. ú. Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, parc. č. 1735/12, vo výmere 302 m2, Kádarovi Maroš a Mgr. Petre Kádarovej, keďže podľa zásad hospodárenia sa za prípady hodné osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov považujú nájmy pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00