17. júna 2019
Meniny má Adolf

Zverejnenie zámeru - nájom

  • nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Bilíkovej č. 34, súp. č. 1891, postavenom na pozemku parc. č. 3163, k. ú. Dúbravka, vo výmere 65,70 m², vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, spoločnosti Plast Weld, s.r.o.., so sídlom Valachovej 1821/2, Bratislava, IČO: 51885042 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 15,00 EUR za m²/rok, t.j. 985,50 EUR za rok, pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc. č. 3026/5 vo výmere 132 m2 za účelom vybudovania sezónnej dvoj terasy o výmerách 13m x 6m a 9m x 6m spoločnosti KOUVAR s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava na dobu od 01.05.2019 do 31.10.2028 každoročne v čase od 01.05. do 31.10. za cenu 12,00- Eur/m2/rok, tj 660,- Eur za 6 mesiacov
  • pozemky na záhradkárske a rekreačné účely v k. ú. Dúbravka vedených v KN ako parcely registra „C“, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, resp. pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to:

parc. číslo

výmera v m2

Nájomca

lokalita

Katarína Svitková.

162

2404/4, 2404/5

Hrubý breh

Jakub Kanovský

217

2403/19

Hrubý breh

MUDr. Jaroslav Sadloň

21

3401/103 a 3401/110 – časť (3401/42)

Tesla Elektroakustika

Mgr. Anton Čaja, Phd

45

3401/105 – časť (3401/89)

Tesla Elektroakustika

Marianna Kapitánová

32

3401/103 – časť (3401/85)

Tesla Elektroakustika

 

  • nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 10 m², vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, spoločnosti ORMIS, s.r.o.., so sídlom Plachého 7, Bratislava, IČO: 47350563 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 50,00 EUR za m²/rok, t.j. 500,- EUR za rok, pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00