Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Zverejnenie zámeru - prenájom nehnuteľností - 10.06.2024

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer

1. prenajať v zmysle § 9aa ods. 2 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa

    • pozemky registra "C-KN, parc. č. 3058/19 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 88 m² a prenájom pozemku parc. č. 3058/3 – ostatná plocha, vo výmere 37 m², oba v k.ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 1381, za cenu ročného nájomného 2 058,90 EUR za celý predmet prenájmu (t. z. 642,96 EUR/rok za pozemok pod terasou a 1 415,94 EUR/rok za pozemok pod budovou), pre spoločnosť LUKKAS s.r.o., na dobu určitú do 31.12.2034, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý sa odôvodňuje nasledovne: Žiadateľ ako fyzická osoba je vlastníkom budovy so súpisným číslom 3334, postavenej na pozemku parc. č. 3058/3, kde plánuje prevádzkovať pohostinstvo prostredníctvom spoločnosti, ktorej jej konateľom.
    • pozemky na záhradkárske a rekreačné účely v k. ú. Dúbravka vedených v KN ako parcely registra „C“, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, resp. pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako prípady hodné osobitného zreteľa, keďže podľa Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou upravujúcich postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely, sú tieto určené ako prípady hodné osobitného zreteľa, a to takto:

Register Parc. číslo Výmera v m² Cena m² Lokalita Nájomca
C 3175/12 - časť 66 14,00€
/prístup. chodník k budove/
2,00€
/záhrada/
Drobného HardWood Property s.r.o.
C 3401/1 - časť (3401/47) 171 2,50 € Tesla Elektroakustika Ing. Mária Marušová
C 3401/1 - časť (3401/47) 171 2,50 € Tesla Elektroakustika Ladislav Seják
C 3175/9 - časť 420 2,00 € Dražická JUDr. Miroslav Jankola
Mgr. art. Stanislav Staško
C 649/1 – časť 251 2,00 € Strmé sady Barbora Kiczeková
C 2406/5 – časť 177 1,50 € Krčace nad OÚPZ Ľuboš Lehoczký

na dobu 10 rokov, s podmienkou, nájomné zmluvy budú podpísané do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, že nájomné zmluvy nebudú v tejto lehote podpísané, uznesenie miestneho zastupiteľstva v príslušnej časti stratí platnosť.
Dátum zverejnenia: 10.06.2024
Dátum zvesenia: 26.06.2024
Dátum poslednej aktualizácie: 10.06.2024Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00