29. novembra 2023
Meniny má Vratko

OU-BA-OSZP3-2022/022843-035 - Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. OU-BAOSZP3- 2022/022843-027

Upovedomenie o odvolaní Združenia domových samospráv proti rozhodnutiu č. OU-BAOSZP3-
2022/022843-027 zo dňa 18.01.2022 – verejnou vyhláškou

Stavba: „SO 20 Vodovod, SO 22 Splašková kanalizácia, SO 24 Dažďová kanalizácia zo striech,
SO 24.01 Dažďová kanalizácia pre objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 24.02 Dažďová
kanalizácia pre objekty SO 04, SO 05, SO 06, SO 24.03 Dažďová kanalizácia pre objekt SO 33 Bazén, SO 25
Dažďová kanalizácia z komunikácií, SO 26 Ochrana proti prívalovým vodám, SO 27 Úprava priepustu DN 800, SO
28 Úžitkový vodovod, SO 29 Studňa“ v rámci hlavnej stavby „SAND RESORT DÚBRAVKA“, na pozemkoch reg.
„C-KN“ parc. č. 3451/1, 3447/3, 3448/65, 3448/116, 3466, 3470/3, 3469/2, 3468/2, 3468/7, 3469/5, 3470/18 a na
pozemkoch reg. „E-KN“ parc. č. 3192/100, 3193, 4424/202, 3232/100, 3199/6, 3201
Dátum vyvesenia: 06.06.2022
Dátum zvesenia 21.06.2022
Dátum zverejnenia: 06.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 07.06.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00