27. novembra 2021
Meniny má Milan

Kontakt


Ústredňa, informátor Žatevná 2

02/69202501
Jana Luptáková
Jana Kanovská

Ústredňa, informátor Pri kríži 14

02/60101100
Mgr. Mária Némethová 
Mgr. Dušan Rohlíček  

Starosta

RNDr. Martin Zaťovič – 02/69202502starosta@dubravka.sk 

Zástupca starostu

PhDr. Ľuboš Krajčír - 02/69202526vicestarosta@dubravka.sk 

Sekretariát starostu 

Jana Lattacherová – 02/69202503,  jana.lattacherova@dubravka.sk

Prednosta

Ing. Rastislav Bagar – 02/69202524prednosta@dubravka.sk

Sekretariát prednostu

Romana Tanglmayerová – 02/69202534, romana.tanglmayerova@dubravka.sk

Kancelária starostu 

Ing. Albert Liptovský – 02/69202511, albert.liptovsky@dubravka.sk 
Ing. Ľuboš Gašparovič – 02/69202563lubos.gasparovic@dubravka.sk  – BOZP, PO, CO

Tlačové oddelenie - kontakt pre média

tlačové oddelenie – pr@dubravka.sk
Mgr. 
Lucia Marcinátová  –  šéfredaktorka Dúbravských novín – 0907 736 757, 02/69202596,  tlacove@dubravka.sk  
Peter Húska –  02/69202577, peter.huska@dubravka.sk

Dúbravské múzeum, Pod záhradami 39

Mgr. Ľubomír Navrátil – 0918 422 806, muzeum@dubravka.sklubomir.navratil@dubravka.sk  

Oddelenie kultúry – Dom kultúry Dúbravka

Mgr. Ľubomír Navrátil0918 422 806, dkd@dubravka.sklubomir.navratil@dubravka.sk – poverený vedením oddelenia
Mgr. Beata Vaculová – 0902 172 300, beata.vaculova@dubravka.sk - prenájom
Martina Buranová – 0940 503 926, martina.buranova@dubravka.sk - dramaturgia
Mgr. Silvia Morafcicová Bučková – 0948 373 595, silvia.morafcicova.buckova@dubravka.sk

Miestna knižnica Dúbravka

02/64363105, kniznica@dubravka.sk

Stavebný úrad

Ing.  Ľubica Vladovičová – 02/60101164, stavebny.urad@dubravka.sk, lubica.vladovicova@dubravka.sk – vedúca stavebného úradu
Denisa Neumahrová – 02/60101166denisa.neumahrova@dubravka.sk – informácie
Erika Horváthová – 02/60101169erika.horvathova@dubravka.sk 
Mgr. Barbora Staněková – 02/60101172, barbora.stanekova@dubravka.sk  
Ing. Juraj Bandžej – 02/60101170, juraj.bandzej@dubravka.sk   
Ing. Dagmar Fuková – 02/69202574, dagmar.fukova@dubravka.sk
Ing. Miroslava Franzová – 02/69202575, miroslava.franzova@dubravka.sk
Ing. Martin Veleba – 02/60101168, martin.veleba@dubravka.sk
Ing. Alena Zachar – 02/69202519, alena.zachar@dubravka.sk 

Školský úrad

PaedDr. Anna Mazúrová – 02/60101158, 02/64368931skolsky.urad@dubravka.sk, anna.mazurova@dubravka.sk

Oddelenie územného rozvoja

Ing. arch. Pavel Gašparovič – 02/60101140uzemny.rozvoj@dubravka.sk, pavel.gasparovic@dubravka.sk – vedúci oddelenia
Eva Szegényová Kissová – 02/60101171eva.szegenyova@dubravka.sk  – sekretariát oddelenia
PhDr. Monika Procházková –  02/ 60101161monika.prochazkova@dubravka.sk  – referát obchodu a podnikateľských aktivít


Úsek opráv ciest a chodníkov, zimná údržba:
Karol Zrůnek – 02/60101159karol.zrunek@dubravka.sk  – referát dopravy

Úsek vyhradených parkovacích miest:
Martina Poláková – 02/ 60101165, martina.polakova@dubravka.sk  – referát dopravy
Mgr. Dáša Chalupková – 02/ 60101186, dasa.chalupkova@dubravka.sk  – referát dopravy
Ing. Jana Myglysová – 02/60101187, jana.myglysova@dubravka.sk – referát dopravy

Úsek územnoplánovacích činností a informácií o územnom rozvoji mestskej časti:
Ing. Marcel Ceccato – 02/60101162, marcel.ceccato@dubravka.sk – referát územného plánu
Ing. arch. Ivo Kollárik – 02/60101167, ivo.kollarik@dubravka.sk – referát územného plánu 

Oddelenie životného prostredia

Ing. Mária Smiešková - 02/60101154zivotne.prostredie@dubravka.sk, maria.smieskova@dubravka.sk – vedúca oddelenia

Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny:
Úsek správy zelene, čistoty a poriadku:
Ing. Zuzana Knetigová – 02/60101152, zuzana.knetigova@dubravka.sk
Úsek správy zelene, čistoty a poriadku:
Mgr. Kristína Kotvasová – 02/60101153, kristina.kotvasova@dubravka.sk
Úsek správy detských ihrísk, pieskovísk a mobiliáru:  
    
Úsek odpadového hospodárstva, odstraňovanie nepojazdných motorových vozidiel a vrakov:
Ing. Ladislav Šusták – 02/60101157, ladislav.sustak@dubravka.sk
RNDr. Mária Jurigová – 02/69202532, maria.jurigova@dubravka.sk – dotácie

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

PhDr. Dominika Malačinová02/69202576, socialne@dubravka.sk, dominika.malacinova@dubravka.sk – vedúca oddelenia
Mgr. Andrea Janíková – 02/69202541andrea.janikova@dubravka.sk – posudková činnosť
Mgr. Eva Šelmeciová – 02/69202508, eva.selmeciova@dubravka.sk – posudková činnosť
Alena Kováčová Havlíková – 02/69202506alena.havlikova@dubravka.sk - finančná výpomoc, stravovanie dôchodcov, dotácie
Mgr. Eva Koštrnová – 02/69202535, eva.kostrnova@dubravka.sk

Opatrovateľská služba:

Mgr. Soňa Šebová – 02/69202545sona.sebova@dubravka.sk - koordinátorka, posudková činnosť
Zdena Hajdinová – 02/69202585zdena.hajdinova@dubravka.sk - koordinátorka
Ivana Krajčírová – 0918 888237 - dovoz obedov

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

Mgr. Marta Jurkovičová02/60101155, skolstvo@dubravka.sk, marta.jurkovicova@dubravka.sk – vedúca oddelenia
Mgr. Jana Petřvalská  – 02/60101173jana.petrvalska@dubravka.sk
Mgr. Radek Šatka – 02/64368931, radek.satka@dubravka.sk

Oddelenie majetkovoprávne a legislatívne

pravne@dubravka.sk
Mgr. Stanislav Stančík – 02/69202512stanislav.stancik@dubravka.sk – referát legislatívny
JUDr. Jarmila Machajdíková – 02/69202537, jarmila.machajdikova@dubravka.sk – referát majetkový a geodetických informácií
JUDr. Ivana Krišková – 02/69202525, ivana.kriskova@dubravka.sk – referát bytový
Pavol Peceň 02/69202529, pavol.pecen@dubravka.sk – referát majetkový a geodetických informácií
Mgr. Juraj Fuksik – 02/69202547, juraj.fuksik@dubravka.sk

Organizačné oddelenie

Mgr. Mária Čajková – 02/69202543, maria.cajkova@dubravka.sk
Kristína Štajerová – 02/6920 2513, kristina.stajerova@dubravka.sk, organizacne@dubravka.sk – referát organizačný
PhDr. Lívia Nagyová – 02/69202542livia.nagyova@dubravka.sk – registratúra a archív
Mgr. Marta Šimovcová – 02/69202538, ohlasovna@dubravka.sk,  {marta.simovcova@dubravka.sk}  – súpisné čísla, ohlasovňa a evidencia pobytu občanov, osvedčovanie listín a podpisov, vedenie registra adries
Lucia Langová – 02/69202523, ohlasovna@dubravka.sk,  {lucia.langova@dubravka.sk}  – ohlasovňa a evidencia pobytu občanov, osvedčovanie listín a podpisov, vedenie registra adries

Prosíme občanov, aby na komunikáciu s ohlasovňou primárne používali mailovú adresu ohlasovna@dubravka.sk 

Podateľňa: 

Monika Plaňavská, Martina Salagová Verbičová
č. t.: 02/69202544, 02/69202514  
e-mail: podatelna@dubravka.sk, monika.planavska@dubravka.sk, martina.salagova@dubravka.sk

Hospodárska správa 

František Novák02/69202583hs@dubravka.sk, frantisek.novak@dubravka.sk  - vedúci hospodárskej správy
Dana Heinfarthová – 02/69202516dana.heinfarthova@dubravka.sk  - evidencia majetku
Eva Franková  – 02/69202530, sklad@dubravka.sk, eva.frankova@dubravka.sk  - sklad
Emil Gluch – 02/69202531emil.gluch@dubravka.sk - energetik, revízie a odborné prehliadky
Janka Hodúlová – 02/69202504, janka.hodulova@dubravka.sk - rozúčtovanie energií, vývesky , poistenie
Oľga Majtánová – 02/69202515, olga.majtanova@dubravka.sk  – objednávky

KC Fontána, Ožvoldíkova 12

Róbert Daniš – 0915 223 090, kcfontana@dubravka.sk, robert.danis@dubravka.sk – prevádzkar

Oddelenie ekonomické

Ing. Michal Gajan – 02/69202528, ekonomicke@dubravka.sk – vedúci oddelenia
Ing. Miroslava Šulvová – 02/69202521, miroslava.sulvova@dubravka.sk – referát financií a rozpočtu
Zuzana Mísalová – 02/69202582zuzana.misalova@dubravka.sk – referát daní a poplatkov 
Ivana Bruncviková – 02/69202546ivana.bruncvikova@dubravka.sk – referát ekonomiky školstva, bytová ekonomika
Hilda Pavlusová – 02/69202527hilda.pavlusova@dubravka.sk – finančný referent
Katarína Darnaiová – 02/69202549, katarina.darnaiova@dubravka.sk
Bc. Alexandra Bauková – 02/69202548, alexandra.baukova@dubravka.sk  –  hlavná účtovníčka
Mgr. Martina Mucsková – 02/69202518martina.mucskova@dubravka.sk – účtovník
Bc. Mária Uhrová – 02/69202505, maria.uhrova@dubravka.sk

Útvar kontroly

Bc. Marián Takács 0905 480 434, 02/60101180, kontrolor@dubravka.sk, marian.takacs@dubravka.sk
Viera Kôpková – 02/60101160viera.kopkova@dubravka.sk 

Referát personálny a mzdový

Mária Frtúsová  – 02/69202522, 0917 451 080maria.frtusova@dubravka.sk
Ľubica Višňovská – 02/69202533, lubica.visnovska@dubravka.sk
Katarína Dewald – 02/69202520, katarina.dewald@dubravka.sk

Útvar informatiky

Ing. Anna Kupková – 02/69202507, anna.kupkova@dubravka.sk
Ing. Vincent Méry – 02/69202517, vincent.mery@dubravka.sk 

Obvodný okrskár

KC Fontána, Ožvoldíkova 12 – 02/64363482, okrskari@dubravka.sk
MsP
okrsková stanica, stála služba, Saratovská 30 – 02/64534351, 159

Materské školy

MŠ Bazovského 4

Gavrilovová Radoslava0940 503 912, 0908 792 262, msbazovskeho@dubravka.sk – riaditeľka
Štefeková Emília – 0918 360 343, sjbazovskeho@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Bullova 2

PaedDr. Jana Kmeťová 0948 874 943, 0948 874 942, msbullova@dubravka.sk – poverená riadením
Štefeková Emília
– 0918 360 343, sjbullova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Cabanova 44

Mgr. Ivanová Janette0940 503 910, 02/64363341, mscabanova@dubravka.sk – riaditeľka
Ing. Hodossyová Katarína
– 0940 505 157, sjcabanova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Damborského 3

PhDr. Ingrid Duban – 0940 503 911, 02/64365968, msdamborskeho@dubravka.sk – riaditeľka
Ing. Hodossyová Katarína
– 0940 505 157, sjdamborskeho@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Fedákova 1

Mgr. Bošková Oľga  – 0940 505 155, msfedakova@dubravka.sk – riaditeľka MŠ
Penevová Tatiana
– 0905 463 169, sjfedakova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Galbavého 5

Gigelová Helena  – 0940 503 913, 02/64364961, msgalbaveho@dubravka.sk – riaditeľka
Horváthová Viera
– 0918 360 344, sjgalbaveho@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Nejedlého 8

Srdošová Diana  – 0940 505 156, 02/64367127, msnejedleho@dubravka.sk – riaditeľka
Machová Anna
sj.nejedleho@zoznam.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Ožvoldíkova 15

Mgr. Macháčová Štefánia  – 0940 503 914, 02/64366900, msozvoldikova@dubravka.sk – riaditeľka
Ing. Hodossyová Katarína
– 0940 505 157, sjozvoldikova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Pri kríži 2

Dekanová Veronika  – 0940 503 916, 02/64365103, msprikrizi@dubravka.sk – riaditeľka
Penevová Tatiana
– 0905 463 169, sjprikrizi@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Sekurisova 10

PaedDr. Silvia Gabrielová0940 503 917, mssekurisova@dubravka.sk – riaditeľka
Penevová Tatiana
– 0905 463 169, sjsekurisova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Švantnerova 1

PaedDr. Strýčková Gabriela 0940 503 918, 02/64364540, mssvantnerova@dubravka.sk – poverená riadením
Štefeková Emília
– 0918 360 343, sjsvantnerova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Ušiakova 1

PaedDr. Pavlíková Ivana  – 0940 503 919, 02/64366948, msusiakova@dubravka.sk – riaditeľka
Horváthová Viera
– 0918 360 344, sjusiakova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 15.10.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00