23. marca 2018
Meniny má Adrián

Kontakt


Ústredňa, informátor Žatevná 2

02/69202501
Jana Luptáková
Jana Kanovská

Ústredňa, informátor Pri kríži 14

02/60101100
Mgr. Mária Némethová 
Mgr. Dušan Rohlíček  

Starosta

RNDr. Martin Zaťovič – 02/69202502starosta@dubravka.sk 

Zástupca starostu

Mgr. Ľuboš Krajčír - 02/69202526vicestarosta@dubravka.sk 

Sekretariát starostu 

Jana Lattacherová – 02/69202503,  lattacherova@dubravka.sk 

Prednosta

Ing. Rastislav Bagar – 02/69202524prednosta@dubravka.sk

Sekretariát prednostu

Romana Tanglmayerová – 02/69202534, tanglmayerova@dubravka.sk

Kancelária starostu 

Ing. Albert Liptovský  – 02/69202511, liptovsky@dubravka.sk
PhDr. Štefan Maceják, PhD. – 02/69202532, 0903 545 337, macejak@dubravka.sk

Tlačové oddelenie - kontakt pre média

Mgr. Lucia Marcinátová  –  šéfredaktorka Dúbravských novín – 0907 736 757, 02/69202596,  tlacove@dubravka.sk  
Mgr. Zuzana Morávková, 0903 932 595, 02/69202577, moravkova@dubravka.sk

Dúbravské múzeum, Pod záhradami 39

Mgr. Ľubomír Navrátil – 02/69202521navratil@dubravka.sk  

Dom kultúry Dúbravka

Ing. Peter Varga – 02/69203030, varga@dubravka.sk - vedúci oddelenia
Mgr. Beata Vaculová – 0917 859 896, vaculova@dubravka.sk - prenájom
Mgr. art. Martina Borodovčáková – 0910 910 552, borodovcakova@dubravka.sk - dramaturgia
Martina Buranová – 02/ 69203030, buranova@dubravka.sk - dramaturgia

Stavebný úrad

Ing.  Ľubica Vladovičovávladovicova@dubravka.sk – vedúca stavebného úradu
Ing. Zuzana Majerníková – 02/60101168majernikova@dubravka.sk – zástupkyňa vedúcej 
Denisa Neumahrová – 02/60101166neumahrova@dubravka.sk – informácie
Erika Horváthová - 02/60101169horvathova@dubravka.sk 
Mgr. Barbora Staněková – 02/60101172, stanekova@dubravka.sk 
Ing. arch. Silvia Kránerová – 02/60101156, kranerova@dubravka.sk
Ing. Juraj Bandžej – 02/60101170, bandzej@dubravka.sk   
Ing. Dagmar Fuková – 02/69202574, fukova@dubravka.sk

Školský úrad

Mgr. Ľubica Szilasiová - 02/60101158, 02/64368931szilasiova@dubravka.sk  

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Ing. arch. Pavel Gašparovič – 02/60101140pavel.gasparovic@dubravka.sk – vedúci oddelenia
Eva Szegényová Kissová - 02/60101171kiss@dubravka.sk  – sekretariát oddelenia

PhDr. Monika Procházková –  02/ 60101161prochazkova@dubravka.sk  – referát obchodu a podnikateľských aktivít
Úsek opráv ciest a chodníkov, zimná údržba:
Karol Zrůnek – 02/60101159zrunek@dubravka.sk  – referát dopravy
Úsek vyhradených parkovacích miest:
Ing. Jana Myglysová - 02/ 60101165myglysova@dubravka.sk  – referát dopravy
Mgr. Dáša Chalupková - 02/ 60101186, chalupkova@dubravka.sk  – referát dopravy
Úsek správy komunikácií III. a IV. triedy, zaujatie verejného priestranstva (rozkopávky), zvislé a vodorovné dopravné značenie:
Ing. Ľuboš Gašparovič – 02/60101163gasparovic@dubravka.sk  – referát dopravy
Úsek územnoplánovacích činností a informácií o územnom rozvoji mestskej časti:
Ing. arch. Milan Beláček –  02/60101162, belacek@dubravka.sk – referát územného plánu

Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny:
Úsek správy zelene, čistoty a poriadku:
Ing. Zuzana Knetigová – 02/60101152, knetigova@dubravka.sk  – referát životného prostredia
Úsek správy zelene, čistoty a poriadku:
Mgr. Kristína Kotvasová – 02/60101153, kotvasova@dubravka.sk – referát životného prostredia 
Úsek správy detských ihrísk, pieskovísk a mobiliáru: 
Ing. Mária Smiešková - 02/60101154, smieskova@dubravka.sk – referát životného prostredia
Úsek odpadového hospodárstva, odstraňovanie nepojazdných motorových vozidiel a vrakov:
Mgr. Matej Blažej – 02/60101157, blazej@dubravka.sk - referát životného prostredia

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Mgr. Nadežda Lišková – 02/69202576liskova@dubravka.sk – vedúca oddelenia
Mgr. Andrea Janíková – 02/69202541janikova@dubravka.sk 
Alena Kováčová Havlíková – 02/69202506havlikova@dubravka.sk 
Mgr. Eva Šelmeciová – 02/69202508, selmeciova@dubravka.sk

Opatrovateľská služba:

Mgr. Soňa Šebová – 02/69202545sebova@dubravka.sk 
Zdena Hajdinová – 02/69202585hajdinova@dubravka.sk 
Ivana Krajčírová – 0918 888237 

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

Mgr. Marta Jurkovičová02/60101155, jurkovicova@dubravka.sk – vedúca oddelenia
Mgr. Jana Petřvalská  – 02/60101173petrvalska@dubravka.sk 

Oddelenie majetkovoprávne a legislatívne

JUDr. Ľuboslav Kašuba – 02/69202510kasuba@dubravka.sk – vedúci oddelenia
JUDr. Andrea Šmelková – 02/69202547smelkova@dubravka.sk – referát legislatívny
Mgr. Stanislav Stančík – 02/69202512stancik@dubravka.sk – referát legislatívny
JUDr. Mária Pomšár Vidová - 02/69202525pomsar@dubravka.sk – referát bytový
JUDr. Jana Jakubkovič – 02/69202543jakubkovic@dubravka.sk – referát majetkový a geodetických informácií
Pavol Peceň – 02/69202537, pecen@dubravka.sk – referát majetkový a geodetických informácií

Organizačné oddelenie

Mgr. Jozef Kralovič – 02/69202533kralovic@dubravka.sk – vedúci oddelenia
JUDr. Anna Hajdúchová – 02/6920 2513, hajduchova@dubravka.sk – referát organizačný
PhDr. Lívia Nagyová – 02/69202542nagyova@dubravka.sk – registratúra a archív
Mgr. Petra Nevlahová – 02/69202523, nevlahova@dubravka.sk –  ohlasovňa trvalého pobytu
Mgr. Martina Mucsková – 02/69202538, mucskova@dubravka.sk  – súpisné čísla, register adries, overovanie listín a podpisov

Podateľňa: 

Monika Plaňavská, Elena Vlasatá 
č. t.: 02/69202544, 02/69202514  
e-mail: podatelna@dubravka.sk, planavska@dubravka.sk, vlasata@dubravka.sk

Hospodárska správa 

František Novák – 02/69202583novak@dubravka.sk  – poverený vedením hospodárskej správy
Ing. Vladimíra Nemčoková – 02/69202515nemcokova@dubravka.sk 
Dana Heinfarthová – 02/69202516heinfarthova@dubravka.sk 
Ing. Boris Topoľský  – 02/69202530, topolsky@dubravka.sk 
Eva Raabová – 02/69202504raabova@dubravka.sk
Emil Gluch – 02/69202531gluch@dubravka.sk


KC Fontána, Ožvoldíkova 12

Róbert Daniš – 0915 223 090

Oddelenie ekonomické, personálne a mzdové

Ing. Michal Gajan – 02/69202528, gajan@dubravka.sk  – vedúci oddelenia
Ing. Jaroslava Stroblová – 02/69202505, stroblova@dubravka.sk  – referát financií a rozpočtu
Zuzana Mísalová – 02/69202582misalova@dubravka.sk – referát daní a poplatkov
Gabriela Šopková – 02/69202518sopkova@dubravka.sk – účtovník
Valéria Girethová – 02/69202519, girethova@dubravka.sk
Ing. Ľubomír Rišiaň – 02/69202529, risian@dubravka.sk – finančný referent
Ivana Bruncviková – 02/69202546bruncvikova@dubravka.sk – referát ekonomiky školstva, bytová ekonomika
Hilda Pavlusová – 02/69202527pavlusova@dubravka.sk – finančný referent
Katarína Darnaiová – 02/69202549, darnaiova@dubravka.sk
Bc. Alexandra Bauková – 02/69202548, baukova@dubravka.sk  –  hlavná účtovníčka

Útvar kontroly

Ing. Ružena Záthurecká 02/60101180, 02/69202580zathurecka@dubravka.sk
Viera Kôpková – 02/6010116002/69202560, kopkova@dubravka.sk 

Referát personálny a mzdový

Mária Frtúsová  – 02/69202522frtusova@dubravka.sk – referát personálny a mzdový
Janka Ovčarovičová – 02/69202535, ovcarovicova@dubravka.sk – referát personálny a mzdový 

Útvar informatiky

Ing. Anna Kupková – 02/69202507kupkova@dubravka.sk
Ing. Vincent Méry – 02/69202517, mery@dubravka.sk 


Obvodný okrskár, KC Fontána

02/64363482
02/64534351 (okrsková stanica – stála služba)

Telefónny zoznam MŠ

Meno Priama linka/e-mail
MŠ Bazovského 4 
Gavrilovová Radoslava 
02/64 28 61 98 


msbazovskeho4@gmail.com 
ŠJ 
Štefeková Emília sjbazovskeho@gmail.com
MŠ Cabanova 44 Mgr. Ivanová Janette
02/64 36 33 41


mscabanova@gmail.com
ŠJ Ing. Hodossyová Katarína
msvj.cabanova@gmail.com
MŠ Damborského 3 PhDr. Ingrid Duban
02/64 36 59 68


msdamborskeho3@gmail.com
ŠJ Štefeková Emília
sjdamborskeho@gmail.com
MŠ Fedákova 1
Mgr. Bošková Oľga
0940 505 155


msfedakova1@gmail.com
ŠJ 
Penevová Tatiana
tatianapenevova@centrum.sk
MŠ Galbavého 5 Gigelová Helena
02/64 36 49 61


msgalbaveho@gmail.com
ŠJ Horváthová Viera
vierahorvathova@azet.sk
MŠ Nejedlého 8 
Srdošová Diana
02/64 36 71 27


msnejedleho8@gmail.com 
ŠJ Nejedlého 8
Machová Anna
02/64 28 59 43


sj.nejedleho@zoznam.sk 
MŠ Ožvoldíkova15 Mgr. Macháčová Štefánia   02/64 36 69 00


msozvoldikova@gmail.com
ŠJ Ing. Hodossyová Katarína msvj.cabanova@gmail.com
MŠ Pri kríži 2 Dekanová Veronika 02/64 36 51 03


msprikrizi@centrum.sk
ŠJ Penevová Tatiana tatianapenevova@centrum.sk
MŠ Sekurisova 10 Mgr. Miková Silvia
02/64 36 64 68


mssekurisova@centrum.sk
ŠJ Penevová Tatiana tatianapenevova@centrum.sk
MŠ Švantnerova 1 PaedDr. Strýčková Gabriela 02/64 36 45 40


riaditelka@mssvantnerova.sk 
ŠJ Štefeková Emília
skolskajedalen@mssvantnerova.sk
MŠ Ušiakova 1 PaedDr. Pavlíková Ivana
02/64 36 69 48


msusiakova1@gmail.com
ŠJ Horváthová Viera vierahorvathova@azet.sk

 

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00