21. októbra 2019
Meniny má Uršuľa

Kontakt


Ústredňa, informátor Žatevná 2

02/69202501
Jana Luptáková
Oľga Majtánová

Ústredňa, informátor Pri kríži 14

02/60101100
Mgr. Mária Némethová 
Mgr. Dušan Rohlíček  

Starosta

RNDr. Martin Zaťovič – 02/69202502starosta@dubravka.sk 

Zástupca starostu

PhDr. Ľuboš Krajčír - 02/69202526vicestarosta@dubravka.sk 

Sekretariát starostu 

Jana Lattacherová – 02/69202503,  jana.lattacherova@dubravka.sk

Prednosta

Ing. Rastislav Bagar – 02/69202524prednosta@dubravka.sk

Sekretariát prednostu

Romana Tanglmayerová – 02/69202534, romana.tanglmayerova@dubravka.sk

Kancelária starostu 

Ing. Albert Liptovský – 02/69202511, albert.liptovsky@dubravka.sk
PhDr. Štefan Maceják, PhD. – 02/69202532, stefan.macejak@dubravka.sk
Ing. Ľuboš Gašparovič – 02/69202563lubos.gasparovic@dubravka.sk  – BOZP, PO, CO

Tlačové oddelenie - kontakt pre média

Mgr. Lucia Marcinátová  –  šéfredaktorka Dúbravských novín – 0907 736 757, 02/69202596,  tlacove@dubravka.sk  
Mgr. Zuzana Morávková – 0903 932 595, 02/69202577, zuzana.moravkova@dubravka.sk

Dúbravské múzeum, Pod záhradami 39

Mgr. Ľubomír Navrátil – muzeum@dubravka.sklubomir.navratil@dubravka.sk  

Oddelenie kultúry – Dom kultúry Dúbravka

Mgr. Ľubomír Navrátil – 02/69203030, dkd@dubravka.sklubomir.navratil@dubravka.sk – poverený vedením oddelenia
Mgr. Beata Vaculová – 0917 859 896, beata.vaculova@dubravka.sk - prenájom
Martina Buranová – 0940 503 926, martina.buranova@dubravka.sk - dramaturgia
Mgr. Silvia Morafcicová Bučková – 02/60203040, silvia.buckova@dubravka.sk

Miestna knižnica Dúbravka

02/64363105, kniznica@dubravka.sk

Stavebný úrad

Ing.  Ľubica Vladovičovástavebny.urad@dubravka.sk, lubica.vladovicova@dubravka.sk – vedúca stavebného úradu
Denisa Neumahrová – 02/60101166denisa.neumahrova@dubravka.sk – informácie
Erika Horváthová – 02/60101169erika.horvathova@dubravka.sk 
Mgr. Barbora Staněková – 02/60101172, barbora.stanekova@dubravka.sk 
Ing. arch. Silvia Kránerová – 02/60101156, silvia.kranerova@dubravka.sk
Ing. Juraj Bandžej – 02/60101170, juraj.bandzej@dubravka.sk   
Ing. Dagmar Fuková – 02/69202574, dagmar.fukova@dubravka.sk
Ing. Martin Veleba – 02/60101168, martin.veleba@dubravka.sk

Školský úrad

Mgr. Ľubica Szilasiová – 02/60101158, 02/64368931skolsky.urad@dubravka.sk, lubica.szilasiova@dubravka.sk  

Oddelenie územného rozvoja

Ing. arch. Pavel Gašparovič – 02/60101140uzemny.rozvoj@dubravka.sk, pavel.gasparovic@dubravka.sk – vedúci oddelenia
Eva Szegényová Kissová – 02/60101171eva.szegenyova@dubravka.sk  – sekretariát oddelenia
PhDr. Monika Procházková –  02/ 60101161monika.prochazkova@dubravka.sk  – referát obchodu a podnikateľských aktivít


Úsek opráv ciest a chodníkov, zimná údržba:
Karol Zrůnek – 02/60101159karol.zrunek@dubravka.sk  – referát dopravy

Úsek vyhradených parkovacích miest:
Ing. Jana Myglysová – 02/ 60101165jana.myglysova@dubravka.sk  – referát dopravy
Mgr. Dáša Chalupková – 02/ 60101186, dasa.chalupkova@dubravka.sk  – referát dopravy

Úsek územnoplánovacích činností a informácií o územnom rozvoji mestskej časti:
Ing. arch. Milan Beláček – 02/60101162, milan.belacek@dubravka.sk – referát územného plánu

Oddelenie životného prostredia

Úsek správy detských ihrísk, pieskovísk a mobiliáru: 
Ing. Mária Smiešková - 02/60101154zivotne.prostredie@dubravka.sk, maria.smieskova@dubravka.sk – vedúca oddelenia

Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny:
Úsek správy zelene, čistoty a poriadku:
Ing. Zuzana Knetigová – 02/60101152, zuzana.knetigova@dubravka.sk  – referát životného prostredia
Úsek správy zelene, čistoty a poriadku:
Mgr. Kristína Kotvasová – 02/60101153, kristina.kotvasova@dubravka.sk – referát životného prostredia 
Úsek odpadového hospodárstva, odstraňovanie nepojazdných motorových vozidiel a vrakov:
Mgr. Matej Blažej – 02/60101157, matej.blazej@dubravka.sk - referát životného prostredia

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Mgr. Nadežda Zeleníková – 02/69202576socialne@dubravka.sk, nadezda.zelenikova@dubravka.sk – vedúca oddelenia
Mgr. Andrea Janíková – 02/69202541andrea.janikova@dubravka.sk – posudková činnosť
Mgr. Eva Šelmeciová – 02/69202508, eva.selmeciova@dubravka.sk – posudková činnosť
Alena Kováčová Havlíková – 02/69202506alena.havlikova@dubravka.sk - finančná výpomoc, stravovanie dôchodcov, dotácie
Mgr. Eva Koštrnová – 02/69202535, eva.kostrnova@dubravka.sk

Opatrovateľská služba:

Mgr. Soňa Šebová – 02/69202545sona.sebova@dubravka.sk - koordinátorka, posudková činnosť
Zdena Hajdinová – 02/69202585zdena.hajdinova@dubravka.sk - koordinátorka
Ivana Krajčírová – 0918 888237 - dovoz obedov

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

Mgr. Marta Jurkovičová02/60101155, skolstvo@dubravka.sk, marta.jurkovicova@dubravka.sk – vedúca oddelenia
Mgr. Jana Petřvalská  – 02/60101173jana.petrvalska@dubravka.sk
Mgr. Radek Šatka – 02/64368931, radek.satka@dubravka.sk

Oddelenie majetkovoprávne a legislatívne

JUDr. Ľuboslav Kašuba – 02/69202510pravne@dubravka.sk, luboslav.kasuba@dubravka.sk – vedúci oddelenia
JUDr. Júlia Bombalová – 02/69202547, julia.bombalova@dubravka.sk – referát legislatívny a bytový
Mgr. Stanislav Stančík – 02/69202512stanislav.stancik@dubravka.sk – referát legislatívny
JUDr. Mária Kokindová – 02/69202529, maria.kokindova@dubravka.sk – referát majetkový a geodetických informácií
Mgr. Jarmila Machajdíková – 02/69202537, jarmila.machajdikova@dubravka.sk – referát majetkový a geodetických informácií

Organizačné oddelenie

JUDr. Jana Jakubkovič02/69202543, organizacne@dubravka.sk, jana.jakubkovic@dubravka.sk – vedúca oddelenia
Kristína Štajerová – 02/6920 2513, kristina.stajerova@dubravka.sk – referát organizačný
PhDr. Lívia Nagyová – 02/69202542livia.nagyova@dubravka.sk – registratúra a archív
Mgr. Marta Šimovcová – 02/69202538, marta.simovcova@dubravka.sk  – súpisné čísla, ohlasovňa a evidencia pobytu občanov, osvedčovanie listín a podpisov, vedenie registra adries
Lucia Langová – 02/69202523, lucia.langova@dubravka.sk  – ohlasovňa a evidencia pobytu občanov, osvedčovanie listín a podpisov, vedenie registra adries

Podateľňa: 

Monika Plaňavská, Elena Vlasatá 
č. t.: 02/69202544, 02/69202514  
e-mail: podatelna@dubravka.sk, monika.planavska@dubravka.sk, elena.vlasata@dubravka.sk

Hospodárska správa 

František Novák – 02/69202583hs@dubravka.sk, frantisek.novak@dubravka.sk  - vedúci hospodárskej správy
Ing. Vladimíra Nemčoková – 02/69202515vladimira.nemcokova@dubravka.sk  - objednávky
Dana Heinfarthová – 02/69202516dana.heinfarthova@dubravka.sk  - evidencia majetku, vývesky, poistenie
Jana Kanovská  – 02/69202530, sklad@dubravka.sk, jana.kanovska@dubravka.sk  - sklad
Emil Gluch – 02/69202531emil.gluch@dubravka.sk - energetik, revízie a odborné prehliadky
Martin Hudec – 02/69202504, martin.hudec@dubravka.sk - CO sklady, rozúčtovanie energií

KC Fontána, Ožvoldíkova 12

Róbert Daniš – 0915 223 090, kcfontana@dubravka.sk, robert.danis@dubravka.sk – prevádzkar

Oddelenie ekonomické

Ing. Ignác Olexík, PhD. – 02/69202528, ekonomicke@dubravka.sk – vedúci oddelenia
Ing. Jaroslava Stroblová – 02/69202505, jaroslava.stroblova@dubravka.sk  – referát financií a rozpočtu
Zuzana Mísalová – 02/69202582zuzana.misalova@dubravka.sk – referát daní a poplatkov
Valéria Girethová – 02/69202519, valeria.girethova@dubravka.sk
Ivana Bruncviková – 02/69202546ivana.bruncvikova@dubravka.sk – referát ekonomiky školstva, bytová ekonomika
Hilda Pavlusová – 02/69202527hilda.pavlusova@dubravka.sk – finančný referent
Katarína Darnaiová – 02/69202549, katarina.darnaiova@dubravka.sk
Bc. Alexandra Bauková – 02/69202548, alexandra.baukova@dubravka.sk  –  hlavná účtovníčka
Mgr. Martina Mucsková – 02/69202518martina.mucskova@dubravka.sk – účtovník

Útvar kontroly

Ing. Ružena Zathurecká 02/60101180, kontrolor@dubravka.sk, ruzena.zathurecka@dubravka.sk
Viera Kôpková – 02/60101160viera.kopkova@dubravka.sk 

Referát personálny a mzdový

Mária Frtúsová  – 02/69202522maria.frtusova@dubravka.sk
Ľubica Višňovská – 02/69202533, lubica.visnovska@dubravka.sk

Útvar informatiky

Ing. Anna Kupková – 02/69202507, anna.kupkova@dubravka.sk
Ing. Vincent Méry – 02/69202517, vincent.mery@dubravka.sk 
Ing. Andrea Szabová – 02/69202520, andrea.szabova@dubravka.sk 

Obvodný okrskár

KC Fontána, Ožvoldíkova 12 – 02/64363482, okrskari@dubravka.sk
MsP
okrsková stanica, stála služba, Saratovská 30 – 02/64534351, 159

Materské školy

MŠ Bazovského 4

Gavrilovová Radoslava02/64286198, msbazovskeho@dubravka.sk – riaditeľka
Štefeková Emília
sjbazovskeho@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Bullova 2

PaedDr. Jana Kmeťová 0948 874 943, 0948 874 942, msbullova@dubravka.sk – poverená riadením
Štefeková Emília
sjbullova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Cabanova 44

Mgr. Ivanová Janette02/64363341, 02/32101657, mscabanova@dubravka.sk – riaditeľka
Ing. Hodossyová Katarína
sjcabanova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Damborského 3

PhDr. Ingrid Duban – 02/64365968, 02/32101659, msdamborskeho@dubravka.sk – riaditeľka
Ing. Hodossyová Katarína
sjdamborskeho@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Fedákova 1

Mgr. Bošková Oľga  – 0940 505 155, msfedakova@dubravka.sk – riaditeľka MŠ
Penevová Tatiana
sjfedakova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Galbavého 5

Gigelová Helena  – 02/64364961, msgalbaveho@dubravka.sk – riaditeľka
Horváthová Viera
sjgalbaveho@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Nejedlého 8

Srdošová Diana  – 02/64367127, msnejedleho@dubravka.sk – riaditeľka
Machová Anna
sj.nejedleho@zoznam.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Ožvoldíkova 15

Mgr. Macháčová Štefánia  – 02/64366900, msozvoldikova@dubravka.sk – riaditeľka
Ing. Hodossyová Katarína
sjozvoldikova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Pri kríži 2

Dekanová Veronika  – 02/64365103, 02/32101653, msprikrizi@dubravka.sk – riaditeľka
Penevová Tatiana
sjprikrizi@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Sekurisova 10

PaedDr. Silvia Gabrielová0940 503 917, mssekurisova@dubravka.sk – riaditeľka
Penevová Tatiana
02/32101654, sjsekurisova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Švantnerova 1

PaedDr. Strýčková Gabriela 02/64364540, mssvantnerova@dubravka.sk – poverená riadením
Štefeková Emília
sjsvantnerova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Ušiakova 1

PaedDr. Pavlíková Ivana  – 02/64366948, msusiakova@dubravka.sk – riaditeľka
Horváthová Viera
sjusiakova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 11.09.2019

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00