6. júna 2020
Meniny má Norbert

Oznámenie

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, oznamuje, že od 1.4. 2020 :

1. účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov konania nahliadnuť na stavebnom úrade, ul. Pri kríži 14, Bratislava, každý pracovný deň po dohode so zamestnancom úradu telefonicky alebo mailom:


 zn. Ba  Ing. Juraj Bandžej  tel. : 60101170  e-mail : juraj.bandzej@dubravka.sk
 zn. Fm  Ing. Miroslava Franzová  tel. : 69202575  e-mail : miroslava.franzova@dubravka.sk
 zn. Fd  Ing. Dagmar Fuková  tel. : 60101174  e-mail : dagmar.fukova@dubravka.sk
 zn. St  Mgr. Barbora Staněková  tel. : 60101172  e-mail : stanekova@dubravka.sk
 zn. Hr  Erika Horváthová  tel. : 60101169  e-mail : erika.horvathova@dubravka.sk
 zn. Ve  Ing. Martin Veleba  tel. : 60101168  e-mail : martin.veleba@dubravka.sk
 zn. VL  Ing. Ľubica Vladovičová  tel. : 60101164  e-mail : lubica.vladovicova@dubravka.sk


Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00