14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania - verejná vyhláška - OU-BA-OSZP3-2022/035690-006

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania - verejná vyhláška
Stavba: „SO 400 Predĺženie verejného vodovodu, SO 500 Verejná splašková kanalizácia, SO 601 Dažďová kanalizácia“ v rámci
hlavnej stavby „Technická infraštruktúra pre rodinné domy, ulica K Horánskej studni“ na pozemkoch reg. „C-KN“
parc. č. 142/4, 120/7, 120/6, 120/5, 143/29, 143/14, 144/14, 142/15, 120/4, 142/13, 142/32, 143/25, 142/3, 142/5,
142/2, 142/1, 142/25, 138/2, 139/1, 410/7, 31/44, 31/54, 31/58, 31/8, 31/55, 31/56, 31/7, 167/1, 142/11, 143/30,
144/20, 31/45, 120/10, 120/8, 31/42; k. ú. Dúbravka.

Dátum vyvesenia: 20.06.2022
Dátum zvesenia: 06.07.2022
Dátum zverejnenia: 20.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 20.06.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00