5. decembra 2021
Meniny má Oto

Oznámenie

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 29.06.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-9100/3691/2016/Bn zo dňa 01.06.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks drevín druhu 1 ks čerešňa vtáčia a 1 ks orech kráľovský na základe žiadosti Mgr. Andreja Gundela, Stropkovská 3, 821 03 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p.č. 1641 v k.ú. Bratislava-Dúbravka na Plachého ulici č. 5207. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00