5. decembra 2021
Meniny má Oto

Oznámenie o právoplatnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 31.05.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/7495/3159/2016/Kn zo dňa 04.05.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny druhu borovica lesná (Pinus sylvestris), na základe žiadosti Lívie Mrvovej, bytom Šášovská 8, 85106 Bratislava. Strom rastie na pozemku p. č. 1944 v k.ú. Bratislava – Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľky.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00