5. decembra 2023
Meniny má Oto

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia č.j. ŽP-19602/8144/2015

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 19.01.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-19602/8144/2015 zo dňa 09.12.2015 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov Topoľ kanadský (Populus canadensis) na základe žiadosti Hlavného mesta SR – Bratislava, sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01, Bratislava. Dôvodom výrubu je u stromu č. 1 zlý zdravotný stav a u stromu č. 2 nevhodné umiestnenie v tesnej blízkosti bytového domu a poškodzovanie prístupového chodníka a izolácie bytového domu. Stromy rastú na pozemku p. č. 1336/12 v k.ú. Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR – Bratislava, sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00