3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia č.j. ŽP-310/144/2016

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 05.02.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP- 310/144/2016 zo dňa 12.01.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov (Picea abies) na základe žiadosti PaedDR. Hany Plachej, bytom V. Valachovej 6, 841 01, Bratislava. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že obidva stromy rastú v tesnej blízkosti oporného múrika, ktorý svojím koreňovým systémom narúšajú a taktiež koruna stromov siaha až k tretiemu nadzemnému podlažiu, čím sú byty pri drevinách výrazne zatienené. Stromy rastú na pozemku p. č. 2986/14 v k.ú. Bratislava – Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR – Bratislava, sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00