Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

27. februára 2024
Meniny má Alexander

Oznámenie o začatí správneho konania

Č.j. OŽP- 17585/8144/2015 /Sk                     Dňa 10. novembra 2015

                

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánová štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade s § 17 ods. 3 zákona 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislave a v súlade so Štatútom Hlavného mesta Slovenskej republiky, čl. 69, podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 18 zákona o správnom konaní č. 71/1967, v znení neskorších predpisov

upovedomuje

o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 stromov rastúceho na pozemku parc. č. 1336/12 k.úz. Bratislava – Dúbravka na základe žiadosti Hlavného mesta SR – Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Strom sa nachádza na verejnom priestranstve, ktorého vlastníkom a správcom je Hlavné mesto SR - Bratislava. Výrub stromu č.1 je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu stromu, strom je preschnutý a vysoko vyvetvený, kmeň stromu je zdecimovaný ochorením. Výrub stromu č. 2 je požadovaný z dôvodu, že drevina rastie v tesnej blízkosti bytového domu. koreňový systém stromu spôsobuje poškodzovanie prístupových chodníkov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je do 19.11.2015 Adresa pre písomný styk: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: skacanova@dubravka.sk.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa

20.11.2015 ( piatok) o 9:00 hod.

so stretnutím účastníkov pred bytovým domom Fedákova 14 v Bratislave.

Na ústnom konaní majú účastníci konania a zúčastnené osoby v zmysle § 33 odst. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

S úctou

RNDr. Martin Zaťovič, starosta

Doručuje sa: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava

Vybavuje: Mgr. Skačanová, t.č. 60101154Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00