29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Oznámenie – o začatí vodoprávneho konania

Vec

Oznámenie – o začatí vodoprávneho konania podľa § 63 odst. 1 písm. b) zákona 364/2004 Z.z. a upustení od ústneho pojednávania

 

              Dňa 11.4.2016 oddržal Miestny úrad Bratislava – Dúbravka  žiadosť o predĺženie platnosti vodoprávneho  povolenia  a vydanie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu studne  na par. č. 3867/1 v k.ú. Dúbravka, ktorú podal  

           

Stavebník: Dinuš Marek,  bytom P. Horova 1, 841 07 Bratislava                                                      

 

 Na stavbu :  Rekonštrukciu jednoduchej vodnej stavby – studne na  parcele č. 3867/1 v                  k.ú. Dúbravka.

 

             Na stavbu studne bolo vydané povolenie číslo OŽP – 7834/3055/2014 zo dňa 21.5.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.6.2014.

 

Popis zmeny stavby:

 

            Rozhodnutie na rekonštrukciu vodnej stavby platí dva roky  od dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a nestráca platnosť, pokiaľ sa s vodnou stavbou začne v tejto lehote.

             K žiadosti nebol zaplatený správny poplatok 30,- €. Mestská časť požiadala listom ŽP-6675/3589/2016o jeho zaplatenie.  Dňom doplnenia  podania o správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. správneho poriadku  bolo začaté správne konanie o zmene stavby pred jej dokončením ( ďalej len konanie)

            Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný vodoprávny úrad  podľa § 63 odst. 1 pism. b) zákona 364/2004 Z.z. zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“ )  a v nadväznosti na § 7a odst. 2 písm. c) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na  § 18 správneho poriadku, oznamuje  začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.

            Pretože sú vodoprávnemu úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby pred jej dokončením, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods. 1 stavebného zákona).

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 stavebného zákona).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

            Do podkladov konania možno nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14, referát životného prostredia, v stránkové dni :

Po : 8 00 -  12 00    13 00 -  16 00

St  : 8 00 -  12 00    13 00 -  15 00

Št  :        -              13 00 -  15 00


                                                                                       

 

 

                                                                                    RNDr. Martin Zaťovič                                                                                                        .                                            starosta

 

 

 

Doručuje sa:

 1. Marek Dinuš, P.Horova 1,  841 07 Bratislava
 2. Slaninka Dušan, Homolova 25, 841 02 Bratislava
 3. Slaninková Jozefína, Homolova 25, 841 02 Bratislava
 4. Mgr.Gaálová Eva, Rumančekova 32, 821 01 Bratislava
 5. Ing.Gaál Tomáš, Solivarská 11, 821 02 Bratislava
 6. Ing. Babáč Tibor, Solivarská 11,821 02 Bratislava
 7. Lutze Monika, K.Adlera 8, 841 02 Bratislava
 8. Lastovková Tatiana, Stromová 42, 831 01 Bratislava
 9. JUDr.Lastovka Štefan,Stromová 42, 831 01 Bratislava
 10. Lesy SR š.p.OZ Smolenice,Lesná správa Bratislava, Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava
 11. Gerstbreinová Eva, Vilová 15, 851 01 Bratislava

Dotknutý orgán:     

      12. SÚ M.Č.Bratislava-Dúbravka

      13. a/a      

 

Verejná vyhláška

 

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00