23. októbra 2018
Meniny má Alojzia

Informácia o začatí správneho konania

Výrub stromov -  p.č. 1730 v k.ú. Dúbravka

Dátum zverejnenia: 25. septembra 2017

 

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3825/2017/Kn, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Daniely Mihálovej, Vajanského 28, 902 01 Pezinok, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu na p.č. 1730, druh pozemku záhrada v k.ú. Dúbravka. Dôvodom výrubu je poškodený zdravotný stav.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 7 dní od tohto oznámenia t. j. do 04.10.2017 na adresu knetigova@dubravka.sk .Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00